Poland

Włochy: Koniec z „ojcem” i „matką” w dowodzie

We dowodach to¿samoœci dla dzieci rodzice nie bêd¹ ju¿ nazywani „matk¹” i „ojcem”, tylko „neutralnie pod wzglêdem p³ci w odniesieniu do rodziców” - og³osi³ w pi¹tek tamtejszy rz¹d.

Decyzja rz¹du oznacza odkrêcenie zmiany, dokonanej w 2019 roku, gdy ministrem spraw wewnêtrznych by³ Matteo Salviniego, lider Ligi, znajduj¹cej siê obecnie w opozycji. Sprzeciwi³ siê on u¿ywaniu terminów „rodzic 1” i „rodzic 2” w dowodach osobistych dzieci poni¿ej 14. roku ¿ycia.

Luciana Lamorgese, obecna szefowa MSW, t³umaczy³a przed parlamentem, ¿e decyzja ta by³a motywowana „koniecznoœci¹ przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych”. Zwróci³a uwagê, ¿e w³oski organ ds. ochrony danych zg³osi³ sprzeciw reformie Salviniego.

„S³owa Lamorgese przyjmujemy z radoœci¹. Teraz zakoñczmy wreszcie dyskryminacjê dzieci par jednop³ciowych” - oœwiadczy³a w reakcji na decyzjê rz¹du W³oska Koalicja na rzecz Wolnoœci i Praw Obywatelskich (Cild). Z kolei Giovanni Donzelli z prawicowej partii Bracia W³osi oskar¿y³ minister o „szaleñstwo”.

Chocia¿ W³ochy nie uznaj¹ ma³¿eñstw homoseksualnych, na szczeblu lokalnym niektóre miasta zaczê³y zezwalaæ parom jednop³ciowym na rejestrowanie dzieci takich par, co w praktyce jest ich uznaniem.

W œrodê w³oski S¹d Najwy¿szy zajmowa³ siê przepisem Kodeksu cywilnego, który pozwoli³by rodzicom na nadanie dziecku nazwiska matki. We W³oszech, jeœli oboje rodzice uznaj¹ swoje dziecko, mo¿na mu nadaæ tylko nazwisko ojca. Nazwisko matki mo¿e byæ u¿yte tylko wtedy, gdy ojciec nie uznaje swojego dziecka.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe