Poland

Włochy: Brytyjski wariant wirusa "powszechny wśród dzieci"

Rzym, protest w³aœcicieli restauracji przeciw lockdownowi

AFP

Wariant koronawirusa SARS-CoV-2 wykryty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent (wariant B.1.1.7) jest powszechny we W³oszech wœród zaka¿onych koronawirusem dzieci w wieku szkolnym i przyczynia siê do gwa³townego wzrostu krzywej zaka¿eñ w kraju - oœwiadczy³ we wtorek minister zdrowia W³och, Roberto Speranza.

Za 4,3 proc. zaka¿eñ we W³oszech odpowiedzialny ma byæ tzw. brazylijski wariant - P.1. Ten wariant ma wystêpowaæ zw³aszcza w œrodkowym W³oszech, w tym w rejonie Rzymu.

Tylko 0,4 proc. zaka¿eñ wywo³anych jest wariantem z RPA (B.1.352).

Od czwartku Bolonia, 400-tysiêczne miasto, zostanie do 21 marca objête tzw. czerwon¹ stref¹ co oznacza wprowadzenie tam œcis³ego lockdownu - zamkniête zostan¹ restauracje, kawiarnie i sklepy - z wyj¹tkiem sklepów spo¿ywczych, drogerii i aptek.

W sobotê premier W³och Mario Draghi wyda³ rozporz¹dzenie nakazuj¹ce zamkniêcie wszystkich szkó³ podstawowych, przedszkoli i ¿³obków w regionach uznanych za czerwone strefy.

Jednoczeœnie, od 27 marca, w tzw. ¿ó³tych strefach otwarte mog¹ zostaæ w re¿imie sanitarnym kina i teatry, przy czym zajêtych mo¿e byæ w nich maksymalnie 25 proc. miejsc.

Zamkniête pozostaj¹ si³ownie i baseny. W kraju obowi¹zuje godzina policyjna od 22 do 5 rano i zakaz podró¿owania pomiêdzy regionami kraju.

Football news:

The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against