Poland

Władze Francji muszą zwiększyć limit osób w kościołach

Rada Stanu, najwy¿szy organ s¹downictwa administracyjnego we Francji, nakaza³a w³adzom rewizjê przepisów, wed³ug których w nabo¿eñstwach mo¿e uczestniczyæ nie wiêcej ni¿ 30 osób.

Rada Stanu oceni³a, ¿e obostrzenie jest œrodkiem nieproporcjonalnym do zagro¿enia zwi¹zanego z koronawirusem i stanowi naruszenie wolnoœci wyznania.

W zesz³ym tygodniu francuski rz¹d og³osi³, ¿e obowi¹zuj¹cy od 30 paŸdziernika lockdown bêdzie stopniowo znoszony. Od 28 listopada ponownie mog¹ dzia³aæ sklepy sprzedaj¹ce artyku³y, które wed³ug w³adz nie s¹ towarami pierwszej potrzeby. Zezwolono równie¿ na nabo¿eñstwa organizowane w pomieszczeniach zamkniêtych, utrzymany zosta³ limit 30 osób mog¹cych jednoczeœnie przebywaæ w miejscach kultu religijnego.

Przeciw decyzji rz¹du protestowa³a m.in. Konferencji Biskupów Francji. Argumentowano, ¿e koœcio³y i katedry s¹ znacznie wiêksze od sklepów, w których ustalono limit jednej osoby na osiem metrów kwadratowych.

Rada Stanu zgodzi³a siê z t¹ argumentacj¹.

W najbli¿szym czasie premier Jean Castex ma spotkaæ siê z reprezentantami Konferencji Biskupów Francji, by przedyskutowaæ kwestiê limitu.

Organizacje katolickie proponuj¹, by w koœcio³ach zajêtych mog³o byæ 30 proc. miejsc.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid