Poland

Wkrótce nowy samolot Dassault Aviation

Dassault Aviation

Bloomberg

Francuski producent samolotów dyspozycyjnych i myœliwców zapowiedzia³ w najbli¿szym czasie pierwszy lot nowego Falcona 6X i obieca³ za kilka tygodni lub miesiêcy szczegó³y o nowym Future Falcon.

Odœwie¿enie gamy samolotów dyspozycyjnych i prace nad nastêpn¹ wersj¹ maj¹ du¿e znaczenie dla Dassault Aviation w zachowaniu wp³ywów na rynku maszyn dyspozycyjnych po fiasku prac nad jednym z modeli. Producent zapowiedzia³ jednak mniejsze dostawy w tym roku istniej¹cego modelu Falcon, co odbi³o siê na jego notowaniu na gie³dzie.

Prezes Eric Trappier poinformowa³ na konferencji prasowej, ¿e pierwszy lot Falcona 6X z silnikami Pratt&Whitney zostanie og³oszony na dniach. Ten samolot zajmie miejsce Falcona 5X, z którego firma zrezygnowa³a w 2017 r. po fiasku opracowania na czas nowego silnika przez francusk¹ grupê Safran — pisze Reuter. Pierwszy egzemplarz odrzutowca o szerokiej kabinie zostanie dostarczony pod koniec 2022 r.

Dassault Aviation bêdzie kontynuowaæ dwutorow¹ dzia³alnoœæ: produkcjê dyspozycyjnych Falconów i myœliwców Rafale. W 2020 r. na jej wyniki wp³yn¹³ mniejszy popyt na Falcony i mniejszy wk³ad grupy wojskowo-lotniczej Thales, maj¹cej 35 proc., która zawiesi³a wyp³atê dywidendy. Zysk operacyjny po korekcie zmala³ do 261 mln euro z 765 mln, a obroty o 25 proc. do 5,49 mld. Francuzi dostarczyli 34 samoloty Falcon, znacznie mniej od kanadyjskiego Bombardiera i amerykañskiego Gulfstreama (General Dynamics), które przekaza³y po ponad 100 sztuk. W bie¿¹cym roku przewiduj¹ dostawê 25 Falconów i 25 Rafale (wobec 13 w 2020 r.).

Rynek samolotów dyspozycyjnych poprawi³ siê szybciej od transportu lotniczego, ale dostawy zmala³y w 2020 r., o 20,4 proc. do 644 maszyn. 

Plan B w razie fiaska planów o europejskim myœliwcu

Prezes Eric Trappier wspomnia³ na konferencji o mo¿liwoœci przyjêcia alternatywnego planu B, jeœli rozmowy Francji, Niemiec i Hiszpanii o wspólnym myœliwcu zakoñcz¹ siê fiaskiem. On wierzy jednak nadal w ten projekt.

Angela Merkel i Emmanuel Macron powiedzieli pierwszy raz o tym przedsiêwziêciu w 2017 r., ale szybko pojawi³ siê brak zaufania, ró¿ne wizje Berlina i Pary¿a oraz dosz³o do wewnêtrznej walki firm o udzia³ w pracach — powiedzieli ludzi znaj¹cy rozmowy. Do³¹czenie Hiszpanii w 2020 r. zmniejszy³o tempo dyskusji.

- Nie wierzê w œmiertelne niebezpieczeñstwo, ale nie powiem wam, ¿e pacjent ma siê dobrze — powiedzia³ szef Dassault o projekcie og³oszonym oficjalnie w 2019 r. — Szef firmy musi mieæ zawsze w g³owie plan B. Zrobi wszystko, by zapewniæ sukces planu A, ale w dniu kiedy ten nie zadzia³a, trzeba mieæ plan B — doda³.

Trappier poinformowa³, ¿e Dassault zgodzi³a siê, by na Airbusa przypad³a wiêksza czêœæ w ramach równego podzia³u prac na trzech partnerów, bo reprezentuje sektor samolotów wojskowych Niemiec i Francji. Nie znaczy to, ¿e wszystkie elementy prac zostan¹ podzielone po równo na trzy czêœci — doda³. Zasadnicza przeszkoda dotyczy kontroli technologii, np. kontroli lotu, Francja twierdzi, ¿e ma w tym przewagê, bo Dassault produkuje myœliwce i samoloty dyspozycyjne, a Airbus ma w Tuluzie w³asne biuro cywilnej in¿ynierii. — Je¿eli nikt nie bêdzie odpowiadaæ za kontrolê lotu, to nic z tego nie wyjdzie. bo ktoœ musi to wzi¹æ na siebie - stwierdzi³ Trappier.

Olivier Dassault nie ¿yje

Olivier Dassault nie ¿yjeFrancuski miliarder-polityk, wnuk za³o¿yciela firmy lotniczej Marcela Dassault, Olivier (69 lat) zgin¹³ 7 marca w katastrofie œmig³owca ko³o Deauville w pó³nocno-zachodniej Francji. Urz¹d badania katastrof BEA poda³, ¿e do katastrofy Aérospatiale AS350 Ecureuil dosz³o wkrótce po starcie z prywatnego terenu. Pilot równie¿ poniós³ œmieræ. Pogoda kolo Deauville by³a s³oneczna, wia³ lekki wiatr.

Wed³ug magazynu „Forbes”, Dassault by³ w 2020 r. na 361 miejscu na liœcie najbogatszych ludzi na œwiecie, z maj¹tkiem ok. 5 mld euro, podobnie jak jego troje rodzeñstwa. Rodzina ma wiêkszoœciowy pakiet w Dassault Aviation, ma winnicê w regionie Bordeaux i jest w³aœcicielem prawicowego dziennika „Le Figaro”.

Olivier Dassault by³ faworytem do przejêcia sterów w firmie po œmierci ojca, Serge, w 2018 r. na atak serca, ale zrezygnowa³ ze stanowiska przewodnicz¹cego rady nadzorczej w zwi¹zku obowi¹zkami deputowanego LR z departamentu Oise w parlamencie. Wczeœniej by³ pilotem wojskowym, prywatnie zajmowa³ siê fotografowaniem i komponowaniem utworów muzycznych — poda³ kana³ France24 za AFP. 

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored