Poland

Wizytę u fiskusa umów przez internet

Od 26 paŸdziernika rusza program rezerwacji wizyt w urzêdach skarbowych piêciu województw. Od 16 listopada bêdzie to mo¿liwe wszêdzie.

Wkrótce koniec kolejek przed urzêdami skarbowymi. Za³atwienie sprawy podczas bezpoœredniej wizyty w urzêdzie bêdzie mo¿liwe po jej wczeœniejszym umówieniu. Ma to usprawniæ obs³ugê podatników i zwiêkszyæ bezpieczeñstwo w czasie epidemii.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, podatnicy z piêciu województw (dolnoœl¹skiego, lubuskiego, opolskiego, œl¹skiego i warmiñsko-mazurskiego) mog¹ od 26 paŸdziernika korzystaæ z elektronicznego systemu rezerwacji wizyt. Jednak na sam¹ wizytê bêd¹ musieli jeszcze poczekaæ. Spotkanie z urzêdnikiem mo¿na umówiæ na terminy od 9 listopada w³¹cznie. A co, gdy ktoœ chce za³atwiæ sprawê wczeœniej? Powinien skontaktowaæ siê ze swoim urzêdem skarbowym.

Co wa¿ne, od 16 listopada system rezerwacji wizyt bêdzie dostêpny w ca³ym kraju.

- przez internet – korzystaj¹c z elektronicznego formularza dostêpnego na stronie podatki.gov.pl lub na stronie swojego urzêdu skarbowego,

- telefonicznie – numery telefonów s¹ na stronie internetowej w³asnego urzêdu,

- w urzêdzie skarbowym – podczas osobistej wizyty w specjalnym punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje siê blisko wejœcia.

– Dziêki elektronicznej us³udze zwiêkszymy komfort za³atwiania spraw w urzêdzie przy zapewnieniu wytycznych dotycz¹cych bezpieczeñstwa, co jest szczególnie wa¿ne w obecnej sytuacji – uwa¿a szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Resort finansów przypomina te¿, ¿e za³atwienie wielu spraw nie wymaga wizyty w urzêdzie. Administracja skarbowa zachêca do korzystania z kontaktu telefonicznego i e-mailowego oraz e-us³ug. Ponadto w serwisie biznes.gov.pl zamieszczone s¹ opisy elektronicznych us³ug œwiadczonych przez urzêdy skarbowe, m.in. informacje, jak z³o¿yæ wniosek oraz uzyskaæ zaœwiadczenie o niezaleganiu w podatkach i nale¿noœciach celnych lub stwierdzaj¹ce stan zaleg³oœci.

Football news:

Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you