Poland

Witek oczekuje wyjaśnień ws. potraktowania Nowackiej gazem

S³u¿by mundurowe

Ratownicy udzielaj¹ pomocy Barbarze Nowackiej

Ratownicy udzielaj¹ pomocy Barbarze Nowackiej

AFP

Po tym, jak w trakcie sobotniej manifestacji w centrum Warszawy jeden z policjantów z bliskiej odleg³oœci spryska³ gazem pos³ankê Barbarê Nowack¹ „oczekiwane s¹ niezw³oczne, pisemne wyjaœnienia w tej sprawie” - poinformowa³a Kancelaria Sejmu.

W centrum Warszawy odby³a siê demonstracja, zwo³ana w 102. rocznicê uzyskania przez Polki praw wyborczych. Manifestanci protestowali przeciwko wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji. Policja powtarza³a przez megafony komunikaty o nielegalnoœci zgromadzenia i apelowa³a o zejœcie z jezdni. Czêœæ uczestników by³a legitymowana przez funkcjonariuszy. Uczestnicy manifestacji skar¿yli siê, ¿e mundurowi otaczali grupki demonstrantów i nie pozwalali im wyjœæ poza kordon, do czasu wylegitymowania ka¿dego z osobna.

Dowiedz siê wiêcej: Protest kobiet w Warszawie. Policja zatrzyma³a demonstracjê

W trakcie manifestacji pos³anka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej „zosta³a zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej” - jak napisa³ na Twitterze jej kolega klubowy Micha³ Szczerba. 

- By³am na proteœcie, poszliœmy ca³¹ grup¹ pos³anek i pos³ów, po poprzednich doœwiadczeniach wiedz¹c, ¿e trzeba to obserwowaæ, monitorowaæ. I tak, jak absolutnie jestem zwolenniczk¹ praw kobiet, liberalnego prawa aborcyjnego, jestem wœciek³a na ten Trybuna³ Konstytucyjny, tak to, co dziœ widzieliœmy, by³o tak niesamowicie niem¹dr¹ akcj¹ policji, ¿e a¿ ciê¿ko uwierzyæ - powiedzia³a sama Nowacka w rozmowie z TVN24. - Tu nie chodzi o to, ¿e dosta³am faktycznie z bardzo bliskiej odleg³oœci - 30-50 cm - gazem w twarz, pokazuj¹c legitymacjê poselsk¹, ale o ca³oœæ tego, co tam siê dzia³o - doda³a.

Nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Sto³ecznego Policji, poinformowa³, ¿e skierowani na miejsce funkcjonariusze z wydzia³u kontroli maj¹ zweryfikowaæ czy dosz³o do takiego zdarzenia i dlaczego pos³anka zosta³a spryskana gazem. Jednak jeszcze w sobotê w mediach spo³ecznoœciowych opublikowane zosta³y zdjêcia, dokumentuj¹ce, ¿e Nowacka zosta³a potraktowana gazem z bardzo bliskiej odleg³oœci.

Jak poinformowa³o w niedzielê twitterowe konto Kancelarii Sejmu, tego dnia marsza³ek El¿bieta Witek rozmawia³a z gen. Jaros³awem Szymczkiem, Komendantem G³ównym Policji, w sprawie „okolicznoœci u¿ycia gazu ³zawi¹cego wobec pos³anki Barbary Nowackiej, w trakcie sobotnich demonstracji”. „Oczekiwane s¹ niezw³oczne, pisemne wyjaœnienia w tej sprawie” - czytamy w komunikacie.

W niedzielê na godz. 17:00 zaplanowana jest konferencja prasowa nadkom. Sylwestra Marczaka, rzecznika Komendanta Sto³ecznego Policji, .

Football news:

Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me