Poland

Wirusolog: Sezonowość koronawirusa „mniej wyraźna” niż grypy

Austriaccy eksperci ostrzegaj¹, ¿e dotychczas nie udowodniono, by cieplejsze temperatury powstrzymywa³y rozprzestrzenianie siê koronawirusa.

W rozmowie z austriack¹ agencj¹ prasow¹ APA wirusolog Norbert Nowotny z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu powiedzia³, ¿e niewiele wiadomo o sezonowoœci SARS-CoV-2. Naukowiec nie uwa¿a, by rosn¹ce temperatury same z siebie spowodowa³y spadek liczby nowych zaka¿eñ, chocia¿ taka zmiana mo¿e nast¹piæ, poniewa¿ latem ludzie spêdzaj¹ wiêcej czasu na zewn¹trz.

Nowotny zauwa¿y³, ¿e istniej¹ trzy drogi przenoszenia koronawirusa, z których najwa¿niejsza to bezpoœrednie zaka¿enie drog¹ kropelkow¹ z bliskiej odleg³oœci, a do tego dochodzi niezale¿nie od pory roku. Wirus mo¿e byæ równie¿ przenoszony przez aerozole (drobne, unosz¹ce siê w powietrzu kropelki), a ostatecznie poprzez kontakt z powierzchniami, takimi jak np. klamki od drzwi.

Wirusolog mówi³, ¿e dopóki wystarczaj¹ca czêœæ populacji nie bêdzie odporna na SARS-CoV-2, czy to przez infekcjê, czy przez szczepienie, pandemia bêdzie trwaæ, niezale¿nie od pór roku. Jego zdaniem ni¿sza liczba zaka¿eñ latem zesz³ego roku wynika³a z faktu, ¿e w populacji kr¹¿y³o wówczas niewiele wirusów, a obecnie sytuacja jest inna.

Z Nowotnym zgadza siê Hans-Peter Hutter z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Stwierdzi³ on, ¿e sezonowoœæ SARS-CoV-2 jest „znacznie mniej wyraŸna”, ni¿ wirusów grypy. Jednak wirusolog Elisabeth Puchhammer-Stöckl, równie¿ z wiedeñskiej uczelni, zauwa¿y³a, ¿e nie ma na razie wiarygodnych wyników badañ dotycz¹cych sezonowoœci koronawirusa.

Badania opublikowane niedawno w czasopiœmie „PNAS” wykaza³y, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy spadaj¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ koronawirusem a zwiêkszonym promieniowaniem UV, ale mia³o to znacznie mniejszy wp³yw, ni¿ przestrzeganie zasad higieny i utrzymywanie dystansu spo³ecznego.

Football news:

Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf