Poland

Wirusolog: Moderna pracowała nad szczepionką już w 2003 roku

- Nie jestem w stanie powiedzieæ na jakim etapie pandemii jesteœmy - przyzna³ w rozmowie z TVN24 wirusolog, dr Tomasz Dzieci¹tkowski. Lekarz wskaza³ w tym kontekœcie na "zmieniaj¹ce siê zasady testowania i raportowania testów".

- Mogê powiedzieæ, ¿e jesteœmy w œrodku pandemii - stwierdzi³ dr Dzieci¹tkowski.

- Obecne dane (o liczbie zaka¿eñ koronawirusem w Polsce) nic mi nie mówi¹, bo mam wra¿enie, ¿e s¹ niekompletne, nieprecyzyjne. Nie wiem jak¹ mamy realn¹ liczbê zaka¿onych - stwierdzi³.

Pytany o to przez ile nale¿y przemno¿yæ obecnie raportowan¹ przez Ministerstwo Zdrowia dobow¹ liczbê zaka¿eñ koronawirusem, dr Dzieci¹tkowski wskaza³, ¿e mo¿na j¹ pomno¿yæ "co najmniej przez trzy".

Wirusolog by³ te¿ pytany o to, czy jest spokojny o bezpieczeñstwo stosowania szczepionek Pfizera i Moderny, które wkrótce maj¹ byæ zatwierdzone do u¿ycia w UE.

- Jestem spokojny. Mimo przyspieszonej procedury szczepionki przesz³y fazê badañ klinicznych. Faz¹ badañ, która dotyczy bezpieczeñstwa, jest pierwsza faza - jej wyniki zosta³y opublikowane i s¹ znane - podkreœli³.

Dr Dzieci¹tkowski zwróci³ te¿ uwagê, ¿e w przypadku szczepionki Moderna pracê nad ni¹ rozpoczêto ju¿ w 2003 roku, w czasie epidemii SARS (2002-2003). - Wygaœniêcie tamtej epidemii sprawi³o, ¿e szczepionka trafi³a do zamra¿alnika. Epidemia SARS-CoV-2 sprawi³a, ¿e wyci¹gniêto j¹ z zamra¿arki, zmodyfikowano i skierowano do dalszej fazy badañ - podkreœli³.

Football news:

Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator
Hertha legend Dardai will once again take over as head coach of the team