Poland

Wirus jeszcze nie hamuje budowy dróg. Ale zacznie

Transport drogowy

Epidemia jak dot¹d nie zdo³a³a spowolniæ tempa budowy dróg w Polsce.

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Firmy budowlane zwiêkszaj¹ œrodki bezpieczeñstwa, na w³asn¹ rêkê organizuj¹ testy pracowników. W obawie przed brakiem zleceñ wykonawcy mocno obni¿aj¹ ceny w ofertach przetargowych.

Epidemia jak dot¹d nie zdo³a³a spowolniæ tempa budowy dróg w Polsce. Ale z ostatnim dramatycznie wysokim wzrostem liczby chorych na Covid sytuacja zaczyna siê komplikowaæ. Choæ na budowach nie widaæ jeszcze du¿ych ognisk zaka¿eñ, to jednak coraz szybciej roœnie liczba rozproszonych przypadków koronawirusa.

– Na telekonferencji z udzia³em Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), organizacji bran¿owych i firm budowlanych te ostatnie poinformowa³y, ¿e liczba zaka¿onych pracowników jest ju¿ wy¿sza ni¿ dwa tygodnie wczeœniej – mówi Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Budownictwa. Coraz wiêksz¹ absencjê na budowach sygnalizuje tak¿e prowadz¹ca nadzór nad wieloma inwestycjami drogowymi firma Multiconsult Polska.

Z dala od rodzin

Przy prognozach Ministerstwa Zdrowia zak³adaj¹cych ju¿ na koniec obecnego tygodnia a¿ 15 tys. nowych przypadków choroby, a w kolejnych tygodniach mo¿liwoœæ podwojenia siê tej liczby, przyspieszenie wzrostu liczby chorych w firmach budowlanych jest nie do unikniêcia. W rezultacie dobre do tej pory tempo realizacji inwestycji mo¿e wkrótce wyhamowaæ.

Bran¿a budowlana stara siê zapobiec realizacji czarnego scenariusza. Wykonawcy zostali zobligowani do zapewnienia pracownikom na budowach dodatkowych œrodków bezpieczeñstwa – masek, jednorazowych rêkawiczek, œrodków do dezynfekcji r¹k. Musz¹ tak¿e zapewniæ minimaln¹ odleg³oœæ pomiêdzy stanowiskami pracy i pilnowaæ limitu miejsc w samochodach dowo¿¹cych pracowników na budowy. Z szatni i pomieszczeñ socjalnych pracownicy korzystaj¹ rotacyjnie. Dodatkowym zabezpieczeniem ma byæ testowanie: pracodawcy kupuj¹ testy z w³asnych œrodków.

Ale jeœli w prowadzonych na otwartym powietrzu pracach drogowych ryzyko zaka¿enia jest mniejsze, to w biurach i przy pracach projektowych ju¿ radykalnie roœnie. – W centrali zwiêkszamy odleg³oœci pomiêdzy pracownikami – informuje Micha³ Wrzosek, rzecznik Budimeksu. To dziêki przeniesieniu czêœci zatrudnionych na pracê zdaln¹. Z kolei dla pracowników biurowych na placach budów firma stawia dodatkowe kontenery.

Ryzyko roœnie tak¿e w dr¹¿onych tunelach. Dlatego rygorystyczne zasady bezpieczeñstwa wprowadza PORR przy budowie tunelu na trasie S3 pomiêdzy Bolkowem i Kamienn¹ Gór¹. Wed³ug bran¿owego serwisu Rynek Infrastruktury roboty bêd¹ prowadzone w ma³ych, siedmioosobowych zespo³ach o sta³ym sk³adzie. Do stale wentylowanego tunelu z monitorowanym dostêpem nie bêd¹ wchodzi³y przypadkowe osoby. Pracownicy bêd¹ nie tylko razem pracowaæ, ale równie¿ wspólnie mieszkaæ w tymczasowych kontenerach i doje¿d¿aæ do pracy tymi samymi busami. – Pracownicy nie wracaj¹ do swoich rodzin, nie s¹ nara¿eni na kontakt z osobami postronnymi – t³umaczy przedstawiciel PORR cytowany przez Rynek Infrastruktury.

Takie œrodki ostro¿noœci maj¹ uzasadnienie. Koronawirusem zaka¿onych jest ju¿ bowiem kilkudziesiêciu pracowników Astaldi, buduj¹cego tunel na trasie S7 w stronê Zakopanego. W³osi musz¹ przez to zmieniæ organizacjê pracy, co spowolni inwestycjê.

Sposób funkcjonowania dopasowuje do zmieniaj¹cej siê sytuacji GDDKiA. Bezpoœrednie kontakty z wykonawcami zastêpuje praca zdalna. Komunikacja z in¿ynierami i dyrektorami kontraktów oraz firmami budowlanymi odbywa siê poprzez wideokonferencje. Wiêcej formalnoœci za³atwianych jest drog¹ elektroniczn¹. Odstêpuje siê od zapisów kontraktowych, by w sposób zdalny zlecaæ i odbieraæ np. badania laboratoryjne lub przekazywaæ plac budowy. Telekonferencjami zast¹piono spotkania dotycz¹ce przygotowania inwestycji.

Strach obni¿a ceny

Tymczasem rosn¹ca niepewnoœæ zwi¹zana z rozwojem pandemii widoczna jest w przetargach: ceny ofertowe coraz czêœciej okazuj¹ siê znacznie ni¿sze od kosztorysów zamawiaj¹cego. Gdy w lipcu, sierpniu i wrzeœniu GDDKiA otworzy³a oferty w przetargach dla dziewiêciu dróg o ³¹cznej d³ugoœci 95 km, ich wartoœæ inwestor szacowa³ na 3,7 mld z³. Tymczasem wszystkie ceny najtañszych ofert kszta³towa³y siê miêdzy 46 a 84 proc. planowanego kosztorysu, a deklarowana przez wykonawców ³¹czna wartoœæ wynios³a 2,5 mld z³. – W ci¹gu pó³ roku oferowana przez wykonawców cena budowy 1 kilometra drogi ekspresowej spad³a o ok. 10 mln z³ – informowa³ we wrzeœniu Tomasz ¯uchowski, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad na spotkaniu z wykonawcami.

Wed³ug Multiconsult Polska to m.in. efekt d¹¿enia firm do zapewnienia sobie portfela pe³nego zamówieñ na niepewn¹ przysz³oœæ. Perspektywa unijna ju¿ siê koñczy, a nie wiadomo, jak podzielone zostan¹ pieni¹dze w przysz³ej. – Oznacza to, ¿e na pierwsze przetargi finansowane z perspektywy 2021–2027 bran¿a mo¿e bardzo d³ugo poczekaæ. Przy tym nie wiadomo, jakie inwestycje bêd¹ realizowane i przez kogo, a ju¿ teraz mo¿emy obserwowaæ spowolnienie granicz¹ce z zapaœci¹ w inwestycjach samorz¹dowych – ostrzegaj¹ eksperci Multiconsult Polska.

Od stycznia GDDKiA og³osi³a przetargi na 24 odcinki o ³¹cznej d³ugoœci 310 km i szacunkowej wartoœci ok. 9,8 mld z³. Do koñca roku zostan¹ uruchomione kolejne 22 postêpowania warte 9,9 mln z³ zak³adaj¹ce budowê 261 km. Przybêdzie tak¿e kontraktów w realizacji. Do podpisanych w tym roku 27 umów na 16 mld z³ obejmuj¹cych 369 km do koñca grudnia dojdzie siedem kontraktów na odcinki o d³ugoœci 107 km warte 4 mld z³. Obejm¹ fragment autostrady A2 oraz odcinki dróg ekspresowych S1, S 7 oraz S19.

Opinia dla „rz"

Renata Mordak, cz³onek zarz¹du Multiconsult Polska

Z naszej perspektywy wp³yw pandemii jest widoczny g³ównie na etapie przygotowania projektu. S¹ trudnoœci we wspó³pracy z jednostkami zewnêtrznymi odpowiedzialnymi za opiniowanie projektów i wydawanie decyzji administracyjnych. Nawet bez pandemii ich sprawnoœæ by³a ograniczona, a teraz dodatkowo obostrzenia zwi¹zane z pandemi¹ te procesy znacznie wyd³u¿y³y.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?