Poland

Wirus gospodarczy też może zabijać

Biznes

Zamkniête restauracje

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Rz¹d og³osi³ lockdown, zw³aszcza w gastronomii. Restauracje, bary, kawiarnie i puby nie mog¹ przyjmowaæ klientów. – To dla nas gwóŸdŸ do trumny – twierdzi bran¿a.

– Restauracje, bary, puby, kawiarnie od soboty bêd¹ mog³y sprzedawaæ jedynie dania na wynos – mówi³ w czasie pi¹tkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Na razie rozwi¹zanie to wprowadzamy na dwa tygodnie, jednak z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia – doda³.

Czytaj tak¿e: Druga fala pandemii straszy przedsiêbiorców

Bran¿a przyjê³a te decyzje z rozczarowaniem i z³oœci¹. W wielu miejscach kraju w³aœciciele lokali gastronomicznych protestowali na ulicach. Pojawi³y siê symboliczne trumny.

– Przez ca³y ten czas nikt z naszego personelu nie z³apa³ koronawirusa. Nie mieliœmy te¿ takich sygna³ów od naszych klientów – opowiada kelnerka z warszawskiej restauracji Lotos. – Nie wiem, co teraz bêdzie – rozk³ada rêce.

– Bêdziemy starali siê przetrwaæ, ale czy to siê uda? – s³yszymy w barze Oko w Oko.

O nas bez nas

W s³owach nie przebieraj¹ szefowie najwiêkszych organizacji biznesowych.

– W³aœcicielom restauracji, barów czy pubów trzeba pomóc – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. – Od kwietnia s¹ permanentnie wystawieni na kryzys – t³umaczy. Jego zdaniem ju¿ w chwili og³aszania kolejnego zakazu dla gastronomii rz¹d powinien mieæ gotowy program pomocy. I od razu powinien go og³osiæ.

– W³aœciciele lokali zainwestowali ogromne pieni¹dze w poprawê bezpieczeñstwa sanitarnego. Mimo to z dnia na dzieñ znów musieli je zamkn¹æ. Nie wiedz¹, co ich czeka. Rz¹d obiecuje jak¹œ pomoc, ale szczegó³ów nie poda³. Czy zd¹¿y z pomoc¹? Czêœæ lokali ju¿ siê zamknê³a na sta³e – mówi szef Lewiatana.

Zwraca uwagê, ¿e rz¹d bierze pod uwagê g³osy lekarzy i epidemiologów. – I s³usznie, bo zdrowie jest najwa¿niejsze. Ale wirus gospodarczy te¿ mo¿e zabijaæ – mówi Witucki. I apeluje do rz¹du, by do rozmów w³¹czy³ tak¿e biznes.

– Chodzi o efekt propagandowy. W restauracjach i tak ju¿ by³a padaka. Prawie nie by³o ludzi – mówi Cezary KaŸmierczak, prezes Zwi¹zku Przedsiêbiorców i Pracodawców.

– To jedna wielka g³upota – ocenia Marek Kowalski, przewodnicz¹cy Federacji Przedsiêbiorców Polskich. – To obarczanie kosztami wszystkich podatników, bo w³aœciciele lokali gastronomicznych wyst¹pi¹ do rz¹du o rekompensaty. Bêd¹ przekonywali, ¿e by³a umowa spo³eczna zawarta miêdzy nimi a rz¹dem. Na jej podstawie ponieœli du¿e wydatki na poprawê warunków sanitarnych w swoich lokalach. A rz¹d to jednym ruchem przekreœli³ – t³umaczy.

– Mamy dzia³ania, nie mamy przeciwdzia³ania. Rz¹d podejmuje decyzje ad hoc, bez analizy. Strzela na œlepo. Nie zastanawia siê nad tym, jakie skutki to przyniesie. Gdyby premier powiedzia³: zamykamy, bo mamy badania, z których wynika to i to, to proszê bardzo. Ale nic takiego nie ma – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Nieco ³agodniej wypowiada siê Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. – Z punktu widzenia sanitarnego, ochrony ¿ycia i zdrowia, byæ mo¿e jest to krok uzasadniony – twierdzi szef BCC. – Jednak lockdown to ostatecznoœæ – dodaje. Przypomina, ¿e w czerwcu ostrzega³, i¿ na jesieni, w zwi¹zku z drug¹ fal¹ pandemii, czeka nas ponowny lockdown. Jeœli nie ca³kowity, to dla poszczególnych bran¿. – Apelowa³em do rz¹du, by przygotowa³ nie tylko szpitale, ale te¿ kolejne tarcze antykryzysowe – mówi prezes BCC. – Dziœ ci ludzie zostaj¹ kompletnie na lodzie – podsumowuje.

Program pomocowy

„Rzeczpospolita" dotar³a do szczegó³ów pakietu pomocowego, nad którym pracuje rz¹d. Pomoc maj¹ dostaæ firmy prowadz¹ce 31 ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci, nie tylko gastronomia, ale tak¿e m.in. kluby fitness, hotele, bran¿a eventowa oraz turystyczna.

Nasz informator, który zna szczegó³y prac, opowiada, ¿e rz¹d chce tu skorzystaæ z mechanizmów stosowanych ju¿ po wiosennym lockdownie. Firmy objête pomoc¹ bêd¹ wiêc mog³y skorzystaæ z przyznawanego przez ZUS zwolnienia z op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za listopad. Dostan¹ te¿ prawo do œwiadczenia postojowego za ten miesi¹c. A jeœli zajdzie taka potrzeba, tak¿e za grudzieñ.

Rz¹d szykuje te¿ wsparcie d³ugoterminowe w postaci kredytów na przebran¿owienie lub zmianê profilu dzia³alnoœci. Maj¹ byæ te¿ dop³aty do czynszów. Bezpoœrednie lub w formie ustawowego uregulowania wysokoœci czynszów.

Na pomoc rz¹d ma mieæ nawet 20 mld z³. Szczegó³y ma og³osiæ na pocz¹tku tygodnia.

ekonomista, prezydent Centrum im. Adam Smitha

Mamy dziœ informacje w³asne i zewnêtrzne, z zagranicy. I widaæ, ¿e zamra¿anie dzia³alnoœci nie poprawi³o bezpieczeñstwa. Powoduje za to nieodwracalne skutki gospodarcze, a tak¿e spo³eczne. Po pierwszym administracyjnym zawieszeniu dzia³alnoœci czêœæ firm nie tylko siê nie podnios³a, ale po prostu upad³a. Straciliœmy miejsca pracy, ludzie stracili Ÿród³a dochodów. To niekorzystnie odbija siê na naszych nastrojach. Dlatego ka¿da taka decyzja powinna byæ poprzedzona uczciw¹ analiz¹, ocen¹ skutków, które niesie. Tu jej zabrak³o. Pope³niamy dziœ te same b³êdy, a to grozi dezorganizacj¹ i chaosem w kraju.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca