Poland

WIG20 unowocześnia się

Gie³da

GPW

Fotorzepa, Robert Gardziñski

W indeksie polskich blue chips nowoczesne spó³ki, takie jak Allegro i CD Projekt, maj¹ ju¿ wiêkszy udzia³ ni¿ jakakolwiek inna bran¿a. Firmy ze starych bran¿ i pañstwowe powoli trac¹ na znaczeniu.

WIG20 od lat zdominowany by³ przez spó³ki z bran¿ ze „starej" gospodarki, ma³o nowoczesne i niewzrostowe. Chodzi m.in. o banki, firmy energetyczne, paliwowe oraz surowcowe.

Ostatnio jednak dosz³o do du¿ej poprawy dziêki roszadom w sk³adzie i zmianom wycen spó³ek. Allegro i CD Projekt, dwie najwiêksze polskie spó³ki na GPW, s¹ wyceniane ³¹cznie na 125 mld z³, wiêcej ni¿ wszystkie banki w WIG20 (53 mld z³). Allegro i CD Projekt to technologiczne firmy z atrakcyjnych bran¿ (e-commerce i gry), wzrostowe i doceniane przez inwestorów. Ich waga w WIG20 to ³¹cznie blisko 27 proc. Jednoczeœnie mocno spad³a waga banków – do 17,5 proc. z 40,5 proc. na koniec 2013 r. £¹czny udzia³ banków, firm paliwowych, energetycznych i górniczych zmala³ od tego czasu z 76 proc. (73 proc. w 2016 r. i 61 proc. w 2019 r.) do 44,9 proc.

Poza tym WIG20 od lat obarczony by³ wysokim udzia³em firm kontrolowanych przez pañstwo. Jest ich w nim 11, ale stanowi¹ teraz mniejszoœæ wobec prywatnych (pierwszy raz od kilkunastu lat) pod wzglêdem kapitalizacji (43 proc. w porównaniu z 57 proc. w sierpniu). W zakresie wag w indeksie ró¿nica jest mniejsza, 49,4 proc. do 50,5 proc., na korzyœæ firm prywatnych (w sierpniu by³o 59 proc. do 41 proc.). Tak du¿a zmiana to efekt awansu do blue chips na pocz¹tku paŸdziernika spó³ki Allegro. Jeszcze jesieni¹ 2018 r. pañstwowych firm w WIG20 by³o 12 i stanowi³y a¿ 71 proc. jego kapitalizacji oraz 74 proc. wagi. Sytuacja poprawi³a siê m.in. dziêki awansowi Dino i wzrostowi CD Projektu oraz spadkowi wycen banków i energetyki, gdzie pañstwo kontroluje kilka firm.

Niesprzyjaj¹ca struktura WIG20, zarówno bran¿owa, jak i w³aœcicielska, jest jednym z g³ównych powodów s³aboœci indeksu, szczególnie na tle rynków rozwiniêtych. Przez dekadê WIG20 Total Return (czyli uwzglêdniaj¹cy wyp³acane dywidendy) straci³ 11,5 proc. W tym samym czasie indeks MSCI Emerging Markets zanotowa³ niespe³na 2-proc. zwy¿kê, a MSCI All Country World Index, obrazuj¹cy koniunkturê na œwiatowym rynku akcji, zyska³ 83 proc. Zupe³nie odjecha³y rynki rozwiniête, a szczególnie S&P 500, który zyska³ ponad 190 proc. Wœród bran¿, których przedstawiciele s¹ w WIG20 i odgrywaj¹ du¿¹ rolê, przez dziesiêæ lat najgorzej wypad³y energetyka i banki (minus odpowiednio 60 proc. i 49 proc.), czyli wa¿ne, dywidendowe i du¿e pod wzglêdem wagi sektory. Telekomy straci³y 33 proc., a górnictwo 19 proc. Paliwa zyska³y 35 proc.

– Zmiany w sk³adzie WIG20 s¹ po¿¹dane przez inwestorów i konieczne w kontekœcie zwiêkszenia jego atrakcyjnoœci inwestycyjnej, lepszego odwzorowania struktury polskiej gospodarki i zmniejszenia relatywnej s³aboœci na tle europejskich indeksów – uwa¿a Dariusz Œwiniarski, zarz¹dzaj¹cy w BPS TFI.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca