Poland

WIG20. 1900 pkt złamane

Gie³da

Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Na zagranicznych gie³dach dosz³o do wyraŸnych spadków. Efektem tego jest spadek notowañ WIG20 poni¿ej 1900 pkt.

Na pocz¹tku czwartkowej sesji indeksy na GPW sz³y znacz¹co w górê, jednak optymizm z godziny na godzinê s³ab³ i ostatecznie WIG20 zakoñczy³ dzieñ pod kresk¹. By³ to dopiero przedsmak tego, co obserwujemy dziœ. Krótko po rozpoczêciu handlu indeks blue chips znajduje siê na poziomie 1898 pkt., co oznacza spadek o blisko 2 proc. Najmocniej trac¹ walory JSW, o ponad 4 proc. Ci¹¿y tak¿e Allegro, którego notowania spadaj o oko³o 2,8 proc. Wszystkie spó³ki w indeksie WIG20 œwiec¹ na czerwono.

Równie¿ ma³e i œrednie spó³ki pikuj¹. mWIG40 spada o 1,7 proc., a sWIG80 traci 1,5 proc.

Na Wall Steet dosz³o wczoraj do wyraŸnej wyprzeda¿y. S&P 500 spad³ o blisko 2,5 proc., a Nasdaq o 3,5 proc. Sygna³ dla niedŸwiedzi przyszed³ z rynku d³ugu. Rentownoœæ 10-letnich obligacji skarbowych USA na krótko przekroczy³a w czwartek poziom 1,6 proc. i by³a na najwy¿szym poziomie od ponad roku. Rosn¹ca rentownoœæ niepokoi inwestorów, którzy obawiaj¹ siê, ¿e mo¿e byæ to spowodowane raczej inflacj¹ ni¿ o¿ywieniem gospodarczym. Obawa przed inflacj¹ powoduje, ¿e inwestorzy spekuluj¹, ¿e Rezerwa Federalna mo¿e byæ zmuszona do zmiany polityki wczeœniej, ni¿ oczekiwano.

Niepokój przela³ siê równie¿ na azjatyckie gie³dy. W tym regionie tak¿e odnotowano wzrost rentownoœci obligacji. Japoñski Nikkei spad³ w pi¹tek o blisko 4 proc., a po³udniowokoreañski Kospi o 2,8 proc. Pod koniec handlu chiñski Shanghai Composite traci³ 2,1 proc., a hongkoñski Hang Seng 3,5 proc. Na celowniku sprzedaj¹cych znalaz³y siê przede wszystkim spó³ki technologiczne, co by³o pok³osiem spadku Nasdaqa. O kilka procent tania³y walory takich spó³ek jak Alibaba, Tencent czy Xiaomi.

Spadki widoczne s¹ tak¿e na rynku surowców. Ropa Brent i WTI taniej¹ dziœ o ponad 1 proc. Z kolei notowania z³ota spadaj¹ o 0,6 proc., do 1759 USD, czyli najni¿szego poziomu od czerwca ubieg³ego roku. Srebro tanieje o 2,5 proc.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope