Poland

Więzienie za zabytek

Karane bêdzie nielegalne wprowadzenie do Polski dóbr kultury pochodz¹cych z pañstw nienale¿¹cych do Unii Europejskiej.

Rada Ministrów przyjê³a we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zabroniony bêdzie przywóz do Polski dóbr kultury, które zosta³y wyprowadzone z pañstwa nienale¿¹cego do Unii Europejskiej, a w którym dobra te powsta³y lub zosta³y odkryte z naruszeniem przepisów tego pañstwa.

Sankcj¹ za z³amanie przepisu dotycz¹cego przywozu dóbr kultury bêdzie grzywna, kara ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch. Jednoczeœnie mo¿liwe bêdzie orzeczenie przez s¹d przepadku dóbr kultury, które pochodz¹ z przestêpstwa.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better