Poland

Wielkie kroki papieża w krainie islamu

Komentarze

AFP

Franciszek broni chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie. Wyci¹gaj¹c rêkê do przywódców œwiata muzu³mañskiego, którzy rozumiej¹, jakie zagro¿enie tkwi w szerzeniu radykalnych pogl¹dów religijnych.

Chrzeœcijanie byli na Bliskim Wschodzie, zanim pojawili siê tam muzu³manie. To oczywistoœæ, o której warto jednak przypominaæ. Ich liczba maleje od dawna, jeszcze w po³owie ubieg³ego wieku stanowili wieloprocentow¹ spo³ecznoœæ w licznych krajach, czêsto o statusie elit. Ale w ostatnich dwóch dekadach zanikanie nabra³o takiego tempa, ¿e grozi znikniêciem czy ograniczeniem do garstki stra¿ników ocala³ych œwi¹tyñ.

Powodów jest wiele. Z jednej strony demografia, muzu³manie maj¹ wiêcej dzieci, i – paradoksalnie – samo wyznanie, chrzeœcijanie czêœciej maj¹ rodziny na Zachodzie, ³atwiej im wyemigrowaæ, i s¹ zazwyczaj lepiej przygotowani do ¿ycia tam. Z drugiej strony strach przed muzu³mañskimi s¹siadami, zw³aszcza w czasach chaosu i wojen, a takich doœwiadczaj¹ nie tylko Syria i Irak. Zachód mia³ wp³yw na radykalizacjê wyznawców islamu, ale nie interesuje siê losem tych, których ona dotyka – bliskowschodnich chrzeœcijan. Robi to papie¿ Franciszek.

Nie tylko dodaje otuchy chrzeœcijanom, nie tylko nawo³uje: zostañcie! Przede wszystkim znajduje sojuszników poza Zachodem, którzy pomog¹ odrzuciæ nawracaj¹c¹ myœl o emigracji z krainy przodków. Mo¿e to byæ W³adimir Putin, który wspieraj¹c militarnie krwawego syryjskiego dyktatora w walce z fundamentalistami islamskimi, ratuje te¿ chroni¹cych siê pod skrzyd³ami Baszara Asada wyznawców Chrystusa.

Tym bardziej mog¹ byæ to umiarkowani przywódcy religijni œwiata islamu. Zarówno w wersji sunnickiej, jak i szyickiej. Podczas pierwszej w historii pielgrzymki na Pó³wysep Arabski – dwa lata temu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Franciszkowi towarzyszy³ szejk Ahmed at-Tajeb, imam najwa¿niejszego oœrodka myœli sunnickiej – kairskiego Al-Azharu. Teraz w Iraku papie¿ spotka³ siê z wielkim ajatollahem Alim Sistanim, przywódc¹ duchowym irackich szyitów. Znalaz³ w nim sojusznika, Sistani da³ sygna³ szyitom, stanowi¹cym wiêkszoœæ w Iraku: pozwólcie tu ¿yæ chrzeœcijanom godnie, spokojnie, na równych prawach.

Szyici dzielili trudny los z chrzeœcijanami, gdy znaczn¹ czêœci¹ Iraku i Syrii brutalnie w³adali d¿ihadyœci z tzw. Pañstwa Islamskiego, radyka³owie sunniccy. Nie znaczy to, ¿e i wœród nich nie ma nienawiœci do innowierców. Dlatego tak wa¿na jest przychylnoœæ wielkiego ajatollaha ze œwiêtego miasta Nad¿af. Przez lata fundamentalistów sunnickich wspiera³y bogate kraje Zatoki Perskiej. Ale i tam, choæ nie w najwa¿niejszej Arabii Saudyjskiej, widaæ zmiany. W Emiratach powstaj¹ koœcio³y, coœ niezwyk³ego na pó³wyspie, gdzie zrodzi³ siê islam. Nam mo¿e siê wydawaæ, ¿e to, co przywódcy œwiata islamu robi¹ wobec chrzeœcijan, to niewiele. To ich pierwsze próby, nie wiadomo, do czego doprowadz¹. Ale papie¿ swoj¹ determinacj¹ i odwag¹ podtrzymuje nadziejê, ¿e chrzeœcijañstwo w regionie, w którym zrodzi³o siê znacznie wczeœniej ni¿ islam, nie zniknie.

Franciszek robi wielkie kroki. Przywódcy Zachodu nawet nie próbowali.

Football news:

Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism