Poland

Wielki magazyn Hopi w Mszczonowie

Niemal 34 tys. mkw. powierzchni magazynowo – biurowej firma wynajmuje w parku P3 Mszczonów. Nowy budynek bêdzie pe³ni³ funkcjê centralnego magazynu i g³ównej siedziby Hopi w Polsce.

- Ostatnie kwarta³y pokaza³y, jak atrakcyjn¹ lokalizacj¹ dla firm z wielu ró¿nych bran¿ jest Mszczonów – mówi cytowany w komunikacie Bart³omiej Hofman, dyrektor zarz¹dzaj¹cy P3 Logistic Parks w Polsce. - Na pocz¹tku ubieg³ego roku oddaliœmy do u¿ytku nowy magazyn centralny dla PepsiCo, a kilka miesiêcy póŸniej sortowniê dla firmy InPost. Po³o¿enie parku w pobli¿u autostrad zapewnia szybk¹ komunikacjê z ca³ym krajem.

Hopi to dostawca us³ug logistycznych w Europie Centralnej.

Firma wynajmuje magazyny tak¿e w innych parkach nale¿¹cych do P3, m.in. w Czechach i Rumunii. W Mszczonowie firma wynajmie ok. 32,6 tys. mkw. powierzchni magazynowej i ok. 1,3 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej na trzykondygnacyjne biuro ze szklan¹ fasad¹. Ze wzglêdu na rodzaj operacji ok. 60 proc. powierzchni magazynu zostanie przygotowane do dzia³ania w kontrolowanej temperaturze.

Obiekt bêdzie mia³ ponadstandardow¹ wysokoœæ – 12 m i wzmocnion¹ posadzkê. Przed obiektem s¹ parkingi dla rowerów i miejsca do ³adowania samochodów elektrycznych. Magazyn bêdzie certyfikowany w systemie BREAM na poziomie Very Good.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December