Poland

Wielkanoc "w pełnych obostrzeniach"? Głos ministra zdrowia

minister zdrowia Adam Niedzielski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Nie bêdê ukrywa³, ¿e je¿eli bêdziemy mieli kontynuacjê trendu wzrostowego, to prawdopodobnie bêdziemy musieli te¿ taki scenariusz rozwa¿yæ, ¿eby tê Wielkanoc spêdziæ w domu - powiedzia³ w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosz¹c siê do obostrzeñ zwi¹zanych z koronawirusem.

W œrodê minister zdrowia Adam Niedzielski og³osi³, ¿e ograniczenia praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadzone w zwi¹zku z koronawirusem SARS-CoV-2, zostan¹ przed³u¿one o kolejne dwa tygodnie. W województwie warmiñsko-mazurskim restrykcje maj¹ zostaæ zaostrzone. W ca³ym kraju do zas³aniania ust i nosa nie bêdzie mo¿na wykorzystywaæ przy³bic, kominów czy chust, lecz jedynie maseczek.

Szef resortu zdrowia by³ w czwartek w RMF FM pytany o dobow¹ liczbê zaka¿eñ, któr¹ ministerstwo og³osi o godz. 10:30. - Dos³ownie przed chwil¹ dosta³em raport. To 12 142 przypadki, czyli liczba praktycznie identyczna jak wczoraj - powiedzia³.

Czytaj tak¿e:
Zembala: Zwrócenie uwagi na brak maski to wyraz szacunku

W œrodê nowych przypadków by³o 12 146. Minister zdrowia podkreœli³, ¿e "nie mo¿na siê zmyliæ", ¿e czwartkowe dane s¹ podobne do œrodowych, poniewa¿ w porównaniu z danymi z poprzedniego czwartku liczba zaka¿eñ wzros³a o ponad trzy tysi¹ce (33,8 proc.).

Adam Niedzielski by³ te¿ pytany o przewidywania dotycz¹ce rozwoju epidemii. - Prognozy, którymi ja siê pos³ugujê pokazuj¹, ¿e szczyt trzeciej fali ma byæ na poziomie 10-12 tys. - odpar³. - Tutaj bardzo chcê zwróciæ uwagê, ¿e to nie chodzi o dzienny, jednorazowy wynik, tylko o œredni¹ - zastrzeg³.

W œrodê œrednia dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa liczona na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni wynosi³a 7,9 tys., w czwartek wzroœnie do 8,4 tys.

- Prognoza mówi o tym, ¿e szczyt zachorowañ bêdzie mniej wiêcej pod koniec marca, co oznacza³oby, ¿e wtedy bêdziemy mieli tak¹ wzglêdn¹ stabilizacjê - mówi³ minister zdrowia.

Czy wobec tego nale¿y siê spodziewaæ œwi¹t Wielkiejnocy "w pe³nych obostrzeniach"?.

- Wszystko zale¿y od scenariusza, ale nie bêdê ukrywa³, ¿e je¿eli bêdziemy mieli kontynuacjê trendu wzrostowego, to prawdopodobnie bêdziemy musieli te¿ taki scenariusz    rozwa¿yæ, ¿eby tê Wielkanoc spêdziæ w domu - oœwiadczy³ Adam Niedzielski.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again