Poland

Wielkanoc tylko z domownikami? "Prawdopodobny scenariusz"

Lekarz by³ pytany o to dlaczego - jak alarmuj¹ lekarze - wiêcej zaka¿onych trafia obecnie do szpitali w z³ym stanie.

- Pacjenci ca³y czas siê boj¹, ¿e bêd¹ zmuszeni do izolacji, prosz¹, ¿eby mo¿e teraz testu nie robiæ, mimo ¿e objawy s¹ jednoznaczne, ³¹cznie z zaburzeniem wêchu i smaku. Wol¹ przeczekaæ w domu - mówi³.

Dr Doczeklaski mówi³ m.in. o osobach, które "mówi¹, ¿e gor¹czkuj¹ od dwóch tygodni, ale nie informowali lekarza, bo uwa¿ali, ¿e samo przejdzie". - Czasem zg³aszaj¹ siê w takim stadium (choroby - red.), ¿e trzeba dzwoniæ po karetkê covidow¹ - doda³.

- Jeœli zg³oszenie nastêpuje za póŸno jest problem z przyjêciem pacjenta do oddzia³u covidowego, bo nie ma (on) wyniku testu - wskaza³ lekarz.

Dr Doczekalski apelowa³, by obecnie - wobec rosn¹cej liczby zaka¿eñ - "pozostaæ w zamkniêciu".

- Ja wiem, ¿e to jest dla wszystkich mêcz¹ce, widzimy to jako lekarze. Musimy jeszcze chwilê wytrzymaæ i póŸniej, w zdrowiu i spokoju, bêdziemy mogli normalnie funkcjonowaæ, chodziæ do restauracji, centrów handlowych i jeŸdziæ na wakacje. Chwilowe niedogodnoœci zwi¹zane s¹ z tym, ¿eby bezpieczeñstwo by³o zachowane na przysz³oœæ - t³umaczy³. 

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals