Poland

Wielka Brytania zaostrza warunki wjazdu

Ka¿dy podró¿ny przylatuj¹cy do Wielkiej Brytanii bêdzie musia³ od poniedzia³ku okazaæ negatywny wynik testu na koronawirusa – og³osi³ premier Boris Johnson podczas konferencji prasowej.

W pi¹tek taki obowi¹zek dotyczy³ wszystkich podró¿nych z Ameryki Po³udniowej i z Portugalii. Teraz ma byæ rozci¹gniêty na wszystkie kierunki.

Powodem s¹, jak powiedzia³ Johnson, obawy o przenikniêcie do kraju nowego niezidentyfikowanego wariantu koronawirusa.

Premier zapowiedzia³, ¿e nowe zasady bêd¹ obowi¹zywaæ co najmniej do 15 lutego. – Konieczne jest podjêcie tych dodatkowych œrodków ochrony teraz, kiedy ka¿dego dnia robimy postêpy w ochronie ludnoœci. Osoby przybywaj¹ce do Wielkiej Brytanii bêd¹ musia³y poddaæ siê kwarantannie przez okres do 10 dni, chyba ¿e po piêciu dniach uzyskaj¹ negatywny wynik testu.

Premier doda³, ¿e rz¹d zaostrzy egzekwowanie przepisów na granicy.

W Wielkiej Brytanii przeciw koronawirusowi zaszczepiono dot¹d ponad 3,2 mln ludzi, czyli 5 procent mieszkañców. Zaszczepionych jest 45 procent osób powy¿ej 80. roku ¿ycia – ponad 1,3 miliona.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7