Poland

Wielka Brytania zaostrza kontrole na granicach

Na konferencji prasowej premier Boris Johnson poinformowa³, ¿e ³¹cznie w Wielkiej Brytanii przeciw koronawirusowi zaszczepiono ponad 3,2 mln osób, czyli jedn¹ na 20 osób. Zaszczepionych jest 45 proc. osób powy¿ej 80. roku ¿ycia - ponad 1,3 mln.

Dwie dawki szczepionki ponad ju¿ 443 tys. osób. Szczepionkê podano 100 tys. osób w domach opieki, to oko³o 40 proc. wszystkich pensjonariuszy

Jednoczeœnie w ci¹gu ostatniej doby odnotowano w Wielkiej Brytanii ponad 55 tysiêcy nowych przypadków zaka¿eñ. Zmar³o 1280 osób. W szpitalach przebywa niemal 38 tys. pacjentów, w tym ponad 3,8 tys. na oddzia³ach intensywnej terapii.

Premier Johnson przekaza³, ¿e od poniedzia³ku zamkniête bêd¹ wszystkie korytarze podró¿y. Aby dostaæ siê do Wielkiej Brytanii trzeba bêdzie okazaæ negatywny test na obecnoœæ koronawirusa, który wykonano najpóŸniej 72 godziny przed rozpoczêciem podró¿y. Po uzyskaniu zgody na wjazd podró¿ni bêd¹ musieli przebywaæ w samoizolacji przez 10 dni. Czas ten bêdzie mo¿na skróciæ, jeœli uzyska siê po piêciu dniach wynik negatywny.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7