Poland

Wielka Brytania krajem upadłym? Były premier kraju ostrzega

Boris Johnson

AFP

Jeœli Wielka Brytania nie zostanie fundamentalnie zreformowana, wkrótce mo¿e staæ siê pañstwem upad³ym (ang. failed state) - ostrzega by³y, labourzystowski premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown.

Brown stwierdzi³, ¿e "wiele osób straci³o wiarê w to, jak pañstwo jest rz¹dzone przez londynocentryczn¹ elitê, która dzia³a w swoim interesie".

"Uwa¿am, ¿e mamy wybór miêdzy zreformowanym pañstwem, a upad³ym pañstwem" - napisa³ Brown na ³amach "Daily Telegraph".

Jak doda³ niezadowolenie z polityki w³adz w Londynie w Szkocji mo¿e doprowadziæ do "koñca Zjednoczonego Królestwa".

Brown pisze te¿, ¿e wiele wspólnot w Wielkiej Brytanii czuje siê "zapomnianych" i "niewidzialnych" dla rz¹du w Londynie.

Brown, premier w latach 2007-2010 uwa¿a, ¿e Boris Johnson powinien "zreformowaæ sposób, w jaki Wielka Brytania jest zarz¹dzana".

"Atakowana przez Covid-19, zagro¿ona nacjonalizmem i niepewna, do czego zmierza obietnica 'globalnej Wielkiej Brytanii' po brexicie, Brytyjczycy musz¹ ponownie odkryæ, co ich ³¹czy i wyjaœniæ sobie, co ich dzieli" - napisa³ Brown.

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City