Poland

Wielka Brytania: Bezrobocie najwyższe od 2016 roku

Londyn

AFP

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii siêgnê³a 5 proc. w okresie trzech miesiêcy zakoñczonych w listopadzie. Wzros³a ona z 4,9 proc. i siêgnê³a najwy¿szego poziomu od 2016 roku.

Liczba osób pobieraj¹cych zasi³ki dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii spad³a w listopadzie o 88 tys., gdy œrednio prognozowano, ¿e siê zmniejszy o 100 tys.

Bezrobocie by³oby du¿o wiêksze, gdyby nie rz¹dowy program wsparcia dla utrzymywania miejsc pracy przez spó³ki. Na koniec paŸdziernika utrzymywano dziêki niemu 2,4 mln etatów, gdy w maju liczba subsydiowanych w ten sposób miejsc pracy dochodzi³a do 8,9 mln. Program kosztowa³ do po³owy grudnia 46,4 mld funtów i ma zakoñczyæ siê 30 kwietnia.

Wstêpne dane podatkowe za grudzieñ wskazuj¹, ¿e przyby³o wówczas 52 tys. miejsc pracy. Zatrudnionych by³o jednak o 828 tys. osób mniej ni¿ w lutym 2020 r. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e dane za styczeñ bêd¹ s³abe, w zwi¹zku z zaostrzeniem lockdownu.

- Ostatni lockdown jedynie zwiêkszy³ presjê na spó³ki z k³opotliwymi bilansami, a to oznacza, ¿e wiêcej miejsc pracy zostanie utracone w nadchodz¹cych miesi¹cach – twierdzi Tej Parikh, g³ówny ekonomista Instytutu Dyrektorów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7