Poland

Wielka Brytania: 140 szczepień na minutę

Ponad po³owa Brytyjczyków w wieku powy¿ej 80 lat otrzyma³a co najmniej jedna dawkê szczepionki na koronawirusa. - Ka¿de szczepienie zbli¿a nas do normalnoœci - powiedzia³ minister zdrowia Matt Hacock.

O tempie szczepieñ w Wielkiej Brytanii poinformowa³ rz¹d - ujawni³, ¿e obecnie wynosi ono 140 szczepionek na minutê.

Potwierdzi³ to premier Boris Johnson, nazywaj¹c ten wyczyn "niesamowitym".

Tê informacjê skomentowa³ na Twitterze minister zdrowia Matt Hancock.

"Jestem zachwycony, ¿e ponad po³owa osób powy¿ej 80 roku ¿ycia zosta³a zaszczepiona. Ka¿dy taki zastrzyk zbli¿a nas do normalnoœci" - napisa³ Hancock.

Minister spraw zagranicznych, Dominic Raab, poinformowa³ dziœ, ¿e celem gabinetu Borisa Johnsona jest taka organizacja szczepieñ, aby do wrzeœnia ca³a doros³a populacja Wielkiej Brytanii otrzyma³a przynajmniej pierwsza dawkê szczepionki na koronawirusa. - Jeœli uda siê to osi¹gn¹æ wczeœniej, bêdzie wspaniale. Ale plan jest taki - powiedzia³ Raab.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before