Poland

Wiele mówiący klekot przegrzebka

materia³y prasowe

Je¿eli ws³uchamy siê w œpiew przegrzebków i okreœlimy czêstotliwoœæ ich klekotów, mo¿emy dowiedzieæ siê, czy woda jest czysta czy zanieczyszczona lub czy w okolicy grasuje du¿o drapie¿ników. Stworzenia te informuj¹ oceanografów o stanie morza, o biologicznym zdrowiu swojego œrodowiska.

Kiedy po raz pierwszy zanurzyliœcie g³owê w morzu, us³yszeliœcie dziwny odg³os. By³ to swego rodzaju dŸwiêkowy zamêt, jednoczeœnie buczenie i dzwonienie, jakbyœcie s³yszeli wszystko rozmyte. Wyci¹gaj¹c g³owê na powierzchniê, pomyœleliœcie z wod¹ w uszach, ¿e nic nie us³yszeliœcie, ¿e ludzki organ s³uchu nie jest przystosowany do dzia³ania pod wod¹, ¿e ta kakofonia by³a jedynie z³udzeniem.

W rzeczywistoœci nasze uszy doskonale funkcjonuj¹ pod wod¹. A was dolecia³ przed chwil¹ g³os morza opowiadaj¹cy pierwsz¹ z jego historii.

Tê bêd¹c¹ zlepkiem wszystkich pomniejszych opowieœci.

Bulgot, istna dŸwiêkowa zupa

Morze pe³ne jest dŸwiêków, bardziej nawet ni¿ powietrze, w którym ¿yjemy. DŸwiêk to wibracja materii. Woda, gêstsza od powietrza, wibruje lepiej, a zatem z lepszym skutkiem go transportuje. W wodzie dŸwiêk podró¿uje dalej ni¿ œwiat³o i pokonuje ca³e kilometry, w ogóle siê nie wygaszaj¹c. W g³osie morza splataj¹ siê wiêc echa przyby³e z ...

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago