Poland

Więcej środków na psychiatrię

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia³, ¿e na wsparcie psychiatrii dzieciêcej rz¹d przeznaczy³ 220 mln z³.

– Poprawimy infrastrukturê. Przeznaczymy na to 120 mln z³. Zadanie drugie to uruchomienie bezp³atnej ca³odobowej infolinii – t³umaczy³ podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. – Zwiêkszymy dostêpnoœæ œwiadczeñ i szkolenia – doda³.

Nowoœci¹ bêdzie tak¿e dofinansowanie programów, które maj¹ na celu walkê z uzale¿nieniami cyfrowymi. – Jest to konsekwencj¹ epidemii, kiedy by³o to okno na œwiat i dzieci bardzo du¿o pracowa³y na komputerach i urz¹dzeniach cyfrowych – mówi³ premier. Rz¹d przeznaczy na ten cel do 20 mln z³ z funduszu covidowego.

Stworzony zostanie tak¿e trzypoziomowy model ochrony zdrowia psychicznego. Pierwszy poziom to œrodowiskowe wsparcie dzieci i rodziców, drugi – dzienne wsparcie psychiatryczne i psychologiczne, trzeci – specjalistyczny, ca³odobowy oddzia³ psychiatryczny.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it