Poland

Więcej intermodalnych połączeń na wschód i zachód

Pomimo trudnej konkurencji z transportem samochodowym, wzrasta liczba po³¹czeñ intermodalnych.

W 2020 roku przewozy intermodalne w Polsce wzros³y o 18 proc., a ten rok nie musi oznaczaæ spadku dynamiki. PCC Intermodal uruchomi³ po³¹czenie z i do Mostyckiej na Ukrainie. Poci¹gi je¿d¿¹ raz w tygodniu, ale operator ma nadziejê, ¿e uda siê zwiêkszyæ czêstotliwoœæ do trzech poci¹gów tygodniowo. Dziêki sieci po³¹czeñ, poci¹gi PCCI je¿d¿¹ do Antwerpii, Rotterdamu, Duisburga, Hamburga, Bremerhaven, Frankfurtu n. Odr¹, Brzeœcia, Gdañska, Gdyni, Ko³a, Poznania, Dolnego Brzegu, Gliwic i Kolbuszowej.

Najczêœciej przewo¿one w relacji z Ukrain¹ produkty to: chemia neutralna, w³ókna, nawozy, ¿elazostopy.

PCCI podaje, ¿e próbne poci¹gi rozpoczê³y jazdy wiosn¹ 2020 roku, a pierwsze testy zaczê³y siê nawet w 2011 roku, jednoczeœnie z eksperymentalnymi po³¹czeniami do Rosji i Brzeœcia. W tym roku PCCI oferuje 5 po³¹czeñ do Brzeœcia.

Z kolei Clip Intermodal uruchomi 8 marca po³¹czenie z terminala Clip/ATS w D¹browie Górniczej do Kolonii. Stamt¹d przewoŸnicy samochodowi szybko dostan¹ siê zarówno do Zag³êbia Ruhry jak i Beneluksu.

W obu kierunkach bêd¹ kursowaæ 3 poci¹gi tygodniowo. Organizator dysponuje wagonami zarówno do przewozu naczep jak i kontenerów o d³ugoœci od 20 do 45 stóp. Oferuje wypo¿yczenie naczep intermodalnych, których ostatnio zakupi³ 100 w Wieltonie.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope