Poland

Więcej automatyzacji w handlu. Spadnie popyt na pracę ludzi

Handel

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Kasy samoobs³ugowe i skanowanie zakupów smartfonem przez klientów to innowacje znane od lat. Dopiero pandemia bardzo przyspieszy³a ich wprowadzanie. Skutek: spadnie popyt na pracê ludzi.

KPMG szacuje, ¿e tylko w angielskich sklepach zatrudnienie w handlu skurczy siê z powodu pandemii o 400 tys. osób. W Polsce podobnych szacunków nie ma, ale go³ym okiem widaæ, ¿e automatyzacja przyspieszy³a. Znacz¹co przyby³o kas samoobs³ugowych, sieci inwestuj¹ w systemy „skanuj i p³aæ", pozwalaj¹ce na robienie zakupów i p³acenie smartfonem, bez wizyty w kasie. Co wiêcej, powstaj¹ ju¿ sklepy bez pracowników.

– Kasy samoobs³ugowe widaæ ju¿ nie tylko w sklepach spo¿ywczych, ale te¿ w wielu innych sektorach rynku. To przysz³oœæ bran¿y – mówi Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry Research. – Automatyzacja obs³ugi przyspiesza, kas przybywa, ale wymaga to wci¹¿ usprawnieñ. Z ma³ymi zakupami takie opcje s¹ wygodne – dodaje.

Czytaj tak¿e: Automatyzacja zlikwiduje 85 mln miejsc pracy. Kto je straci?

Kasa bez cz³owieka

Z badania UCE Research i SYNO Poland wynika, ¿e 66,1 proc. Polaków chce wiêcej kas samoobs³ugowych w sklepach. To efekt pandemii – wczeœniej do korzystania z automatów kasowych przyznawa³ siê góra co trzeci ankietowany. Z powodu obaw przed wirusem roœnie zainteresowanie zakupami bez kontaktu z innymi ludŸmi. Sieci na ten trend odpowiedzia³y, bo kasa dzia³a zawsze, bez urlopu i chorób.

Czytaj tak¿e: Rewolucja przy kasach

– W drugiej po³owie 2019 r. zaczêliœmy na szerok¹ skalê instalowaæ te urz¹dzenia w naszych placówkach. W ci¹gu kilku miesiêcy 2019 r. zainstalowaliœmy ich ponad 1100 w ponad 320 sklepach – mówi Jakub Mazur, specjalista ds. relacji zewnêtrznych w sieci Biedronka. – W 2020 r. w 750 sklepach zainstalowano ponad 2501 kas samoobs³ugowych. Urz¹dzenia trafi³y po raz pierwszy do 195 miast. Mamy niemal 3750 w ponad 1100 lokalizacjach w oko³o 305 miastach – dodaje Mazur.

– Kasy samoobs³ugowe zainstalowane s¹ w prawie 140 sklepach: 62 hipermarketach, 56 supermarketach i 20 sklepach franczyzowych – podaje biuro prasowe Carrefour. – W 2021 r. planujemy dalsze rozszerzenie dostêpnoœci tego rozwi¹zania, w planach jest wprowadzenie kas samoobs³ugowych do ok. 30 sklepów.

– Obecnie posiadamy kasy samoobs³ugowe w ponad 300 sklepach. W lutym zamierzamy zainstalowaæ 2000. kasê tego typu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska. – Ponadto posiadacze aplikacji Lidl Plus mog¹ zap³aciæ mobilnie, korzystaj¹c wy³¹cznie ze swojego smartfona oraz opcji p³atnoœci Lidl Pay – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz.

– Testowanych by³o kilka ró¿nych rozwi¹zañ kas samoobs³ugowych, w³¹cznie z obs³ug¹ tzw. wózków inteligentnych. Decyzjê o wdro¿eniu podejmuj¹ jednak franczyzobiorcy – mówi Adam Imielski, kierownik dzia³u promocji i wizerunku Lewiatan Holding.

Klient jak kasjer

Upowszechnia siê us³uga typu „skanuj i p³aæ smartfonem", do czego ju¿ nawet kasa nie jest potrzebna. Klient dziêki aplikacji sam skanuje kody produktów, które kupuje, i p³aci te¿ mobilnie. Taki system dzia³a choæby we wszystkich drogeriach Rossmann. Od 2017 r. rozwija go Carrefour: – Scan & Go dzia³a w ponad 150 sklepach. W ubieg³ym roku system zainstalowano w 35 sklepach – podaje firma.

W sklepach Decathlon dziêki specjalnym etykietom wystarczy postawiæ koszyk na kasie, by pojawi³a siê kwota do zap³acenia, podobne rozwi¹zanie pojawia siê w sklepach Reserved. – Etykiety RFID s¹ niestety stosunkowo drogie, dlatego nie jest to rozwi¹zanie na drobne towary spo¿ywcze. Dodatkowo wiele nie ma ¿adnych etykiet, np. pieczywo, owoce i warzywa na sztuki – mówi Agnieszka Górnicka.

W handlu pojawiaj¹ siê ju¿ sklepy bez pracowników. – Nasz sklep samoobs³ugowy, który zosta³ uruchomiony w Krakowie, to pilota¿owy projekt. Z uwagi na pandemiê i zwi¹zane z ni¹ ograniczenia trudno jednoznacznie go oceniæ – mówi Adam Imielski.

– W ubieg³ym miesi¹cu powsta³ nasz drugi sklep samoobs³ugowy. Nie wykluczamy dalszego rozwoju tego formatu, ale o ewentualnych nowych sklepach bêdziemy informowaæ – podaje z kolei Carrefour.

Firmy o tym nie mówi¹, ale takie formaty pozwalaj¹ np. pracowaæ w niedziele z zakazem handlu, co jest znacz¹c¹ przewag¹ nad rywalami.

Zmiany w handlu przyspiesza eksplozja popularnoœci zakupów internetowych

12 mld dol. wynios³y w 2020 r. w Polsce wydatki internetowe na piêæ g³ównych kategorii produktów – wynika z danych zebranych przez Statista.com. To 2,3 mld dol. wiêcej ni¿ w 2019 r., co oznacza skok o niemal 25 proc. Jak szacuje Izba Gospodarki Elektronicznej, ogó³em Polacy w internecie wydaj¹ ok. 100 mld z³ rocznie. Rynek roœnie od lat, ale 2020 r. by³ zupe³nie inny. Pandemia i wielotygodniowe zamkniêcie wielu sklepów, choæby w centrach handlowych, spowodowa³o, ¿e jedyn¹ opcj¹ robienia zakupów sta³y siê w wielu wypadkach sklepy i platformy internetowe. Choæ wydaje siê, ¿e tak ogromny wzrost powodzenia jest nie do powtórzenia, to wiele wskazuje, ¿e du¿o sektorów w 2021 r. mo¿e rosn¹æ w podobnym tempie. Przyk³ad to moda, najwiêksza kategoria w polskim online. W 2020 r. Polacy zwiêkszyli swoje wydatki na ubrania przez internet ponad 1,1 mld dol. do 5,7 mld dol., ale prognoza na 2021 r. mówi o wzroœcie ponownie o niemal 1 mld dol. Ogólne wydatki internetowe ju¿ o wiêcej ni¿ 20 proc. nie wzrosn¹, ale wci¹¿ to dwucyfrowe tempo. Wiele zale¿y od tego, jak d³ugo potrwa zamkniêcie gospodarki.

Marcin Grabara wiceprezes Rossmann SDP

Nowy sposób robienia zakupów, bez podchodzenia do kasy, to Rossmann GO. Klient wybiera produkty, które chce kupiæ, skanuje ich kody kreskowe smartfonem dziêki aplikacji z now¹ funkcj¹. Nie musi niczego przek³adaæ z koszyka na ladê przy kasie, od razu mo¿e zapakowaæ zakupy do swojej torby. P³aci online: podpiêt¹ kart¹, Google Pay lub Aple Pay, BLIK-iem czy przelewem online. Kasy samoobs³ugowe ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹, mamy je we wszystkich 1500 sklepach. Rossmann GO dope³nia te ofertê: kasa samoobs³ugowa jest w smartfonie w aplikacji.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level