Poland

Wiceszef urzędu lotnictwa FAA chce odejść

Dan Elwell, wiceszef amerykañskiego urzêdu lotnictwa FAA, który kierowa³ nim w pocz¹tkowej fazie kryzysu z MAX-ami, powiedzia³ Reuterowi, ¿e chce odejœæ.

Pe³ni³ obowi¹zki szefa FAA od stycznia 2019 do sierpnia 2019, w marcu 2010 podj¹³ decyzjê o uziemieniu samolotów Boeinga po drugiej katastrofie w ci¹gu 5 miesiêcy. — Jest bardzo prawdopodobne, ¿e B737 MAX zbli¿a siê do koñca swych k³opotów. Robimy ostatnie kroki — powiedzia³ Elwell. Rzeczniczka FAA poinformowa³a, ¿e planuje on odejœcie pod koniec listopada. Przedstawiciele urzêdu mówili wczeœniej anonimowo, ¿e FAA mo¿e znieœæ nakaz uziemienia tych samolotów w po³owie listopada, ale Elwell podkreœli³ teraz, ¿e nie ma ¿adnego harmonogramu w tej sprawie. — Jestem pewien, ¿e robota zostanie wykonana. To dla mnie dobra pora, by odejœæ — doda³.

Poinformowa³, ¿e urz¹d poœwiêci³ tysi¹ce godzin na szerokie zbadanie MAX-ów. Wymaga teraz nowych wiêkszych zabezpieczeñ i szkolenia na symulatorze, zanim pozwoli na loty komercyjne. — Nie ma we mnie ani cz¹steczki w¹tpliwoœci, ¿e ten samolot wróci do pracy. Zapiêliœmy wszystko na ostatni guzik, postawiliœmy wszystkie kropki nad i. Nie mam w g³owie ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e bêdzie to bezpieczny samolot, bardziej bezpieczny od jakichkolwiek u¿ywanych obecnie.

Niektórzy krytycy zarzucali FAA, ¿e powinien by³ dzia³aæ szybciej z uziemieniem MAX-ów, a zrobi³ to za wiêkszoœci¹ innych urzêdów lotnictwa. Elwell broni³ swej decyzji jako wynikaj¹cej z oceny dostêpnych danych. Zamierza³ odejœæ z pracy rok temu, ale przegl¹d tego samolotu trwa³ d³u¿ej od pocz¹tkowo oczekiwanego.

Elwell wspó³pracowa³ z grup¹ zadaniow¹ Bia³ego Domu ds. koronawirusa jako przedstawiciel FAA i z miêdzynarodow¹ grup¹ pracuj¹c¹ nad bezpiecznym wznowieniem lotów miêdzynarodowych. Ustala ona nowe szczegó³owe wytyczne dotycz¹ce testów, kwarantanny i innych dzia³añ. — Nie mo¿emy stworzyæ systemu dla ca³ego œwiata, poszczególne kraje musz¹ osi¹gaæ porozumienia, jak wznawiaæ podró¿e. Celem jest u³atwienie bezpiecznych i zdrowych podró¿y miêdzynarodowych i danie podró¿uj¹cym pewnoœci, ¿e jest to mo¿liwe — uwa¿a.

Football news:

Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it
De Bruyne - best attacking midfielder of 2020, Kimmich-Central, mane-winger (ESPN)
Ze Luiz was named the best player of Lokomotiv in November
Zidane has four sons - all football players. How are they doing?