Poland

Wiceszef MSWiA: Nowacka była w wirze walki

Maciej W¹sik

fot. MSWiA

- Nie mo¿na za tê sytuacjê obarczaæ policjanta - powiedzia³ Maciej W¹sik, wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji, komentuj¹c potraktowanie gazem pos³anki Barbary Nowackiej w czasie sobotniej manifestacji w Warszawie.

W sobotê w centrum Warszawy odby³a siê demonstracja, zwo³ana w 102. rocznicê uzyskania przez Polki praw wyborczych. Manifestanci protestowali przeciwko wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji. Policja powtarza³a przez megafony komunikaty o nielegalnoœci zgromadzenia i apelowa³a o zejœcie z jezdni. Czêœæ uczestników by³a legitymowana przez funkcjonariuszy. Uczestnicy manifestacji skar¿yli siê, ¿e mundurowi otaczali grupki demonstrantów i nie pozwalali im wyjœæ poza kordon, do czasu wylegitymowania ka¿dego z osobna.

Dowiedz siê wiêcej: Protest kobiet w Warszawie. Policja zatrzyma³a demonstracjê

W trakcie manifestacji pos³anka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej „zosta³a zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej” - jak napisa³ na Twitterze jej kolega klubowy Micha³ Szczerba. Zdaniem Macieja W¹sika „nie mo¿na za tê sytuacjê obarczaæ policjanta”. - Pani pose³ by³a w wirze walki, macha³a czymœ przed twarz¹ policjanta. PóŸniej siê okaza³o, ¿e by³a to legitymacja poselska, ale to nie jest coœ, co uprawnia do ³amania prawa w Polsce. Legitymacja poselska nie sprawia, ¿e jest siê bezkarnym - przekonywa³ wiceszef MSWiA w Radiu Maryja.

Zdaniem polityka PiS w czasie sobotniej demonstracji „doprowadzono do sytuacji, w której policja musia³a u¿yæ œrodków przymusu bezpoœredniego w sposób adekwatny do sytuacji”. - Policja przyjê³a zasadê, ¿e u¿ywa œrodków przymusu bezpoœredniego w przypadkach agresji wobec funkcjonariuszy, koœcio³ów, budynków rz¹dowych, ale tak¿e w momencie blokowania drogi. Taka sytuacja mia³a miejsce podczas ostatniego tzw. strajku kobiet, kiedy demonstranci wtargnêli na Trasê £azienkowsk¹, próbuj¹c j¹ zablokowaæ, powoduj¹c zagro¿enie - mówi³.

W¹sik krytykowa³ przy tym opozycjê, apeluj¹c¹ o wyjaœnienie sprawy i wyci¹gniêcie konsekwencji. - Mo¿na powiedzieæ, ¿e „diabe³ ubra³ siê w ornat i ogonem na Mszê œw. dzwoni”. Za rz¹dów Platformy Obywatelskiej mieliœmy chocia¿by akcjê „Widelec”, a podczas Marszów Niepodleg³oœci policja nie przebiera³a w œrodkach - powiedzia³.

Wiceminister doda³, ¿e organizatorzy protestów kobiet „chc¹ zwróciæ na siebie uwagê agresj¹ werbaln¹ i fizyczn¹”. - Wielokrotnie mieliœmy do czynienia z prób¹ ataku na policjantów, przerywania kordonu, napierania na nich. Wiele razy agresja przejawia³a siê pryskaniem gazem w oczy policjantom - stwierdzi³ Maciej W¹sik.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick