Poland

Wicerzecznik PiS: Obajtek premierem? Nie ma takiego planu

- Ka¿dy kto rozbija dzisiaj prawicê - ale rozbijaniem jest jest tak¿e odmowa g³osowania bo myœmy siê umówili na wspólne g³osowania - dzia³a przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartoœciom - powiedzia³ w rozmowie z PAP prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski.

O sytuacjê w Zjednoczonej Prawicy zapytano w Polsat News wicerzecznik PiS. - Mamy nadziejê, ¿e to, o czym mówi³ prezes Kaczyñski, trafi do serc i umys³ów naszych koalicjantów. Najwa¿niejsza jest wspólna praca. Najwa¿niejsze jest to, ¿eby Zjednoczona Prawica mog³a realizowaæ swój program - powiedzia³ Rados³aw Fogiel.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwoœci wypowiada³ siê równie¿ na temat prezesa Orlenu i pog³oskach o rozwa¿aniu powo³ania Daniela Obajtka na stanowisko premiera. 

- Pan prezes Kaczyñski, oceniaj¹c dzia³alnoœæ prezesa Orlenu, mówi³ o jego wynikach, wynikach finansowych, zarz¹dczych, w jakiœ sposób rozwija siê PKN Orlen. Ataki ze strony "Gazety Wyborczej" w ¿aden sposób na to nie wp³ywaj¹ - powiedzia³.

- Nie ma takich planów, ¿eby prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zast¹pi³ premiera Mateusza Morawieckiego. One wystêpuj¹ wy³¹cznie w publicystyce - doda³.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third