Poland

Wiceprezes sądu spowodował wypadek pod wpływem alkoholu

Fotorzepa / Micha³ Walczak

Sêdzia Bartosz Szlachta, kieruj¹c samochodem osobowym w miejscowoœci Bezledy, mia³ z nieustalonych przyczyn zjechaæ na lewy pas ruchu i zderzyæ siê z prawid³owo jad¹cym samochodem ciê¿arowym - poinformowa³ w pi¹tek sêdzia Olgierd D¹browski-¯egalski, rzecznik prasowy S¹du Okrêgowego w Olsztynie.

Na miejsce zdarzenia przyby³ patrol policji i zespó³ pogotowia ratunkowego. Sêdzia zosta³ przewieziony do szpitala, gdzie gwa³townie pogorszy³ siê jego stan zdrowia.

Jak czytamy w oœwiadczeniu, wstêpne badanie na zawartoœæ alkoholu w organizmie wykaza³o u sêdziego stan nietrzeŸwoœci, natomiast kierowca pojazdu ciê¿arowego by³ trzeŸwy.

- W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Prezes S¹du Rejonowego w Bartoszycach w dniu 15 stycznia 2021 r. zarz¹dzi³ natychmiastow¹ przerwê w czynnoœciach s³u¿bowych sêdziego Bartosza Szlachty do czasu wydania przez w³aœciwy S¹d Dyscyplinarny decyzji o uchyleniu tej przerwy b¹dŸ zawieszeniu sêdziego w czynnoœciach s³u¿bowych - oœwiadczy³ rzecznik prasowy S¹du Okrêgowego w Olsztynie.

- Sprawy, które prowadzi³ sêdzia Bartosz Szlachta zostan¹ przydzielone do rozpoznania pozosta³ym sêdziom S¹du Rejonowego w Bartoszycach - doda³.

W wydanym oœwiadczeniu rzecznik SO zapewni³, ¿e Prezes S¹du Okrêgowego w Olsztynie i œrodowisko sêdziów zdecydowanie potêpia tego rodzaju zachowanie, tj. prowadzenie pojazdu po u¿yciu alkoholu lub innych œrodków odurzaj¹cych. - Jeœli potwierdz¹ siê okolicznoœci zwi¹zane ze zdarzeniem drogowym z udzia³em sêdziego, to nale¿y spodziewaæ siê, ¿e czeka go postêpowanie karne, a tak¿e dyscyplinarne. To drugie mo¿e dla niego zakoñczyæ siê kar¹, z których najsurowsz¹ jest usuniêcie z zawodu - napisa³ Olgierd D¹browski-¯egalski.

Football news:

Fonseca about Europa League: Roma wants to go as far as possible
The draw for the 1/8 final of the Europa League will begin at 15:00
15 main stories of our football: Evseev flies in ski boots, Shirokov in a long binge, Galitsky on the treadmill finds Pereira
Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal