Poland

Wiceminister zdrowia: Wstrzymujemy szczepienia medyków

Waldemar Kraska

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Wstrzymaliœmy szczepienia pierwsz¹ dawk¹ grupy zerowej. Wi¹¿emy nadziejê z firm¹ AstraZeneca, która koñczy proces rejestracji szczepionki w Europejskiej Agencji Leków - poinformowa³ wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W pi¹tek Pfizer i BioNTech poinformowa³y, ¿e chc¹c zwiêkszyæ moce produkcyjne, musz¹ czasowo zmniejszyæ dostawy i przez najbli¿szy tydzieñ dostarcz¹ mniej szczepionek.

Szef KPRM Micha³ Dworczyk zapowiedzia³ wstrzymanie dostawy 330 tys. dawek do szpitali wêz³owych dla grupy „0”, czyli m.in. medyków i pensjonariuszy domów pomocy spo³ecznej. To mo¿e spowodowaæ przerwê w szczepieniu osób z tej grupy i opóŸniæ pocz¹tek szczepienia seniorów.

Informacjê tê potwierdzi³ w rozmowie z Radiem Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Wstrzymaliœmy szczepienia pierwsz¹ dawk¹ grupy zerowej. Chcemy ¿eby szczepionki, któr¹ dostajemy od Pfeizera w ograniczonych iloœciach, wystarczy³o na zaszczepienia wed³ug harmonogramu tej grupy najwiêkszego ryzyka. Z tej grupy rekrutuj¹ siê pacjenci, którzy trafiaj¹ (do szpitali) w stanie ciê¿kim, którzy umieraj¹ - powiedzia³.

Praktycznie we wszystkich szpitalach wêz³owych wstrzymaliœmy te szczepienia, chcemy do nich szybko wróciæ. Szczepimy tak¿e pensjonariuszy DPS-ów, w tej grupie te¿ by³o bardzo du¿o zgonów, chcemy ich zabezpieczyæ to jest prawie 120 tysiêcy osób - doda³.

Kraska ma nadziejê, ¿e od poniedzia³ku rusz¹ szczepienia w zapowiadanych ponad 6000 punktów. - Do tych punktów zapisali siê seniorzy. Przewidzieliœmy, no niestety takie mamy iloœci szczepionek, 30 dawek na tydzieñ. To bardzo niewiele. Jesteœmy przygotowani na szczepienie zdecydowanie wiêkszej liczby Polaków - poinformowa³.

- Wi¹¿emy nadziejê z firm¹ AstraZeneca, która koñczy proces rejestracji szczepionki w Europejskiej Agencji Leków. Trudno w tej chwili mi powiedzieæ ile mamy zakontraktowanych dawek, to du¿a iloœæ, wiem ¿e firma jest gotowa dostarczyæ te szczepionki, produkcja ruszy³a du¿o wczeœniej - doda³.

Football news:

Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious