Poland

Wiceminister zdrowia: Prognozujemy ok. 18 tys. zakażeń

Waldemar Kraska

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Z prognoz, które w tej chwili posiadamy, prawdopodobnie ca³y marzec bêdzie okresem, kiedy epidemia bêdzie na doœæ wysokim poziomie - powiedzia³ Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, zastrzegaj¹c, ¿e „nie wszystkie prognozy s¹ adekwatne do tego, co widzimy”.

W pi¹tek Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o o 11539 nowych przypadków zaka¿enia koronawirusem. Zmar³o 259 osób z Covid-19, w tym 62 bez chorób wspó³istniej¹cych. W ostatnich dniach liczba zaka¿eñ wyraŸnie podskoczy³a - w œrodê i czwartek nowych przypadków by³o ponad 12 tys.

- Czas pokazuje, ¿e nie wszystkie prognozy s¹ adekwatne do tego, co widzimy. Epidemia jednak rz¹dzi siê swoimi prawami. Z prognoz, które w tej chwili posiadamy, prawdopodobnie ca³y marzec bêdzie okresem, kiedy epidemia bêdzie na doœæ wysokim poziomie - powiedzia³ Waldemar Kraska w Radiu Maryja. - Do jakiego szczytu dojdziemy? Trudno powiedzieæ. Prognozujemy ok. 18 tys. zaka¿eñ (w dzieñ - red.) - doda³ wiceminister zdrowia.

Kraska wyrazi³ jednak nadziejê na doœæ szybkie zniesienie obostrzeñ. - Mam nadziejê, ¿e jesteœmy ju¿ bli¿ej ni¿ dalej, ¿e okres obostrzeñ zakoñczy siê za kilka miesiêcy. Wrócimy do jakiejœ normalnoœci. Co prawda nie wiem, jaka to mo¿e byæ normalnoœæ. Na pewno nie taka, do której jesteœmy przyzwyczajeni - powiedzia³.

Wiceminister powi¹za³ wzrost liczby zaka¿eñ, nazywany ju¿ trzeci¹ fal¹, z pojawieniem siê nowych szczepów koronawirusa SARS-CoV-2. - Przyczyn¹ prawdopodobnie jest brytyjska odmiana wirusa, czyli mutacja, która jest zdecydowanie bardziej zakaŸna od klasycznego koronawirusa - oceni³. - Zaczyna ona go wypieraæ. Tak jest w przyrodzie – silniejszy organizm wypiera s³abszy. Tak samo jest w przypadku wirusów - zauwa¿y³ Waldemar Kraska.

Football news:

In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate