Poland

Wiceminister Warchoł: Startuję w Rzeszowie jako niezależny

Marcin Warcho³

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

¯eby unikn¹æ kontrowersji, startujê jako kandydat niezale¿ny, obywatelski. Cieszê siê z poparcia dotychczasowego prezydenta, pana Tadeusza Ferenca, ale te¿ nie wyrzekam siê swoich pogl¹dów - mówi w rozmowie z Interi¹ Marcin Warcho³, wiceminister sprawiedliwoœci, polityk zwi¹zany z Solidarn¹ Polsk¹, który w wyborach prezydenta Rzeszowa bêdzie konkurowa³ z kandydatem wystawionym przez PiS.

Wiceminister ujawnia te¿, ¿e o jego kandydaturze na prezydenta Rzeszowa prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro rozmawia³ trzykrotnie z Jaros³awem Kaczyñskim.

- Skoro pan minister nie przekona³ do mnie pana prezesa, startujê jako kandydat obywatelski i niezale¿ny - doda³.

- Niezale¿nie od tego, kto wygra, liczê na dalsz¹ wspó³pracê na rzecz mieszkañców Rzeszowa - podkreœli³ Warcho³.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well