Poland

Wiceminister ds. sędziów ma sporo pracy w resorcie

Ministerstwo Sprawiedliwoœci

Ministerstwo Sprawiedliwoœci

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Grzegorz Wa³ejko przyszed³ do Ministerstwa Sprawiedliwoœci z s¹downictwa powszechnego. By³ sêdzi¹ s¹du rejonowego, a potem S¹du Okrêgowego w Lublinie. Na koniec trafi³ do s¹du administracyjnego.

Trafi³ pan do Ministerstwa Sprawiedliwoœci jako sêdzia s¹dów powszechnych. Konkretnie jako sêdzia S¹du Okrêgowego w Lublinie. Przej¹³ pan urzêdowanie po ministrze Jacku Czai, który odszed³ z Ministerstwa Sprawiedliwoœci, bo chcia³ orzekaæ w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym. A to by³o jego zdaniem nie do pogodzenia.

Tak. To prawda. Jednak przyszed³em delegowany z s¹du powszechnego wczeœniej, bo ju¿ w 2008 r. Zosta³em zastêpc¹ dyrektora Departamentu S¹dów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Odpowiada³em miêdzy innymi za organizacjê s¹dów powszechnych i wszelkie sprawy zwi¹zane z ich dzia³alnoœci¹.

Co by³o dalej?

W marcu 2011 r. zosta³em wiceministrem sprawiedliwoœci w miejsce Jacka Czai, który jako sêdzia Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego zosta³ delegowany do orzekania w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym i odszed³ z Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Chcia³ zaj¹æ siê tylko i wy³¹cznie orzekaniem.

A jak by³o z pana karier¹ w s¹downictwie administracyjnym?

Ju¿ po tym, jak zosta³em wiceministrem sprawiedliwoœci, zosta³em powo³any na stanowisko sêdziego Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Lublinie. Obj¹³em to stanowisko i zosta³em delegowany przez prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego do Ministerstwa Sprawiedliwoœci w celu dalszego pe³nienia funkcji wiceministra sprawiedliwoœci.

Podejmowa³ pan wiele czynnoœci jako wiceminister sprawiedliwoœci?

Wiceministrem sprawiedliwoœci by³em przez pó³tora roku, a wiêc z natury rzeczy tych czynnoœci by³o bardzo du¿o. Miêdzy innymi doprowadzi³em do koñca prace nad zmian¹ ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, w której najwa¿niejszym elementem by³o przemodelowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ s¹dów powszechnych. Ministrowi sprawiedliwoœci pozostawiono tylko tzw. nadzór zewnêtrzny, a nadzór mieli wykonywaæ przede wszystkim prezesi s¹dów, w tym najwa¿niejsze czynnoœci prezesi s¹dów apelacyjnych.

Niestety, z tego modelu nic obecnie nie zosta³o.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals