Poland

Wiceminister: Do 8 lat więzienia za organizację protestów

Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Wszyscy prokuratorzy w Polsce maj¹ traktowaæ organizatorów nielegalnych zgromadzeñ jak przestêpców. Bêd¹ stawiane zarzuty. Bêdzie groziæ im nawet do 8 lat wiêzienia w zwi¹zku z nara¿eniem na utratê ¿ycia lub zdrowia, bo sytuacja z epidemi¹ jest powa¿na - zapowiedzia³ Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci.

Po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwaj¹ protesty, do których dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób. W kilku miastach podczas protestów dosz³o do zamieszek i bójek.

Przeczytaj tak¿e: „Marsz na Warszawê”. Protest w stolicy po orzeczeniu TK

W przypadku czêœci protestów organizowanych przed koœcio³ami dochodzi³o do przerywania mszy œw. oraz dewastowania elewacji budynków. Farb¹ pomalowany zosta³ tak¿e pomnik Armii Krajowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego w Warszawie.

W czwartek o powstrzymanie siê od demonstrowania apelowa³ premier Mateusz Morawiecki. - Niech ten gniew, niech ta niechêæ skupia siê na mnie, skupia siê na politykach, niech dotyka mnie, ale niech nie dotyka tych, których za dwa tygodnie mo¿e dotkn¹æ; bo pañstwo protestuj¹cy zetkn¹ siê z jakimiœ osobami starszymi, w autobusie, w domu, na spotkaniu, i to mo¿e owocowaæ dramatycznymi skutkami - oœwiadczy³ szef rz¹du.

Dowiedz siê wiêcej: Premier apeluje o powstrzymanie siê od demonstrowania

Wyra¿aj¹c „ogromn¹ proœbê” zwróci³ siê o takie przeprowadzenie sporów œwiatopogl¹dowych, „¿eby nie tworzyæ dodatkowego zagro¿enia zgonów zw³aszcza dla osób starszych, dla naszych mam i ojców”. - To mój bardzo gor¹cy apel - podkreœli³.

- W pañstwie prawa nie mo¿e byæ zgody na ³amanie prawa, w zwi¹zku z czym prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyda³ jednoznaczne wytyczne - poinformowa³ w pi¹tek na antenie Radia Maryja Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci. 

- Wszyscy prokuratorzy w Polsce maj¹ traktowaæ organizatorów nielegalnych zgromadzeñ jak przestêpców. Bêd¹ stawiane zarzuty. Bêdzie groziæ im nawet do 8 lat wiêzienia w zwi¹zku z nara¿eniem na utratê ¿ycia lub zdrowia, bo sytuacja z epidemi¹ jest powa¿na - zapowiedzia³.

- Ca³e wysi³ki pañstwa s¹ skierowane na to, ¿eby zachowaæ wydolnoœæ s³u¿by zdrowia, aby ka¿dy, kto tego potrzebuje, nie zosta³ pozostawiony samemu sobie. (…) Nie mo¿e byæ jakiejkolwiek tolerancji dla bezprawia. Podobne wytyczne zosta³y wydane przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji w stosunku do policji - doda³ zastêpca Zbigniewa Ziobry.

Polityk Solidarnej Polski, komentuj¹c przypadki wandalizmu oraz przerywania mszy w koœcio³ach, podkreœli³, ¿e „jest to ³amanie Kodeksu karnego”, który „nie zosta³ uchwalony przez Zjednoczon¹ Prawicê, konserwatywnych polityków”, tylko „w czasach, kiedy premierem by³ (W³odzimierz) Cimoszewicz, kiedy rz¹dzi³ Sojusz Lewicy Demokratycznej”.

- Wœciek³y atak jest skierowany w stronê koœcio³ów. Nie mo¿e byæ zgody, ¿eby nasze chrzeœcijañskie dziedzictwo by³o w taki sposób atakowane - oceni³ Micha³ Woœ.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out