Poland

WHO ostrzega przed Ebolą. Ryzyko transmisji „bardzo wysokie"

Gwinea, Ebola

AFP

Przedstawiciele Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzegli, ¿e ryzyko rozprzestrzeniania siê wirusa Ebola z Gwinei do s¹siaduj¹cych z ni¹ krajów, jest „bardzo wysokie”. "Czêœæ z nich nie jest przygotowana na wybuch epidemii" - podkreœlono.

W lutym w Gwinei og³oszono epidemiê Eboli. Dotychczas przeciwko wirusowi zaszczepionych zosta³o w tym kraju ponad 1600 osób.

Przedstawiciele Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzegli, ¿e ryzyko rozprzestrzeniania siê epidemii jest „bardzo wysokie”, a czêœæ krajów s¹siaduj¹cych w Gwine¹ „nie jest na to gotowa”. - Przeprowadziliœmy ocenê gotowoœci szeœciu krajów, które s¹siaduj¹ z Gwine¹. Dwa z nich nie s¹ gotowe, jeden jest na granicy, a trzy s¹ mniej lub bardziej gotowe - powiedzia³ regionalny dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO Abdou Salam Gueye. Doda³ tak¿e, ¿e ¿aden z s¹siednich krajów „nie jest ca³kowicie przygotowany do rozpoczêcia szczepieñ przeciwko wirusowi Ebola, gdyby by³y one wymagane”. - Dostêpnoœæ dawek szczepionki nie wystarczy, aby rozpocz¹æ szczepienia zapobiegawcze - oceni³ i podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e kraje te „zgodzi³y siê na wspó³pracê transgraniczn¹ i koordynacjê w celu opanowania epidemii”. 

- Mamy do czynienia z doœæ kruchymi systemami opieki zdrowotnej, w tym z brakiem mo¿liwoœci sprostania wyzwaniom dotycz¹cym radzenia sobie zarówno z COVID-19, jak i Ebol¹ - zaznaczy³ dr Michel Yao z WHO, dyrektor strategicznych operacji zdrowotnych.

Szczepionki przeciw eboli, podobnie jak niektóre szczepionki przeciwko COVID-19, wymagaj¹ przechowywania w bardzo niskiej temperaturze, co stanowi wyzwanie logistyczne.

Œmiertelnoœæ Eboli wynosi od 25 do nawet 90 procent. Wirus rozprzestrzenia siê przez kontakt z p³ynami ustrojowymi osoby zaka¿onej, b¹dŸ bezpoœredni kontakt z zaka¿onym. Wirus mo¿e przenosiæ siê te¿ przez przedmioty, których dotyka³a osoba zaka¿ona.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients