Poland

WHO: Koniec pandemii w 2021 roku? Nierealistyczne

Mieszkanki Peru w tradycyjnych strojach i maskach

AFP

- By³oby przedwczesne i nierealistyczne uwa¿aæ, ze pandemia skoñczy siê do koñca 2021 roku - mówi³ Michael Ryan, dyrektor wykonawczy WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Liczba zaka¿eñ ros³a w czterech z szeœciu regionów na jakie dzieli œwiat WHO: w Amerykach, w Europie, w Azji Po³udniowo-Wschodniej i we wschodnim basenie Morza Œródziemnego.

- To rozczarowuj¹ce, chocia¿ nie zaskakuj¹ce - stwierdzi³ dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dyrektor generalny WHO ostrzega³ pañstwa przed "poleganiem wy³¹cznie na szczepionkach".

- Podstawowe œrodki ochrony zdrowia (dystans, dezynfekcja, noszenie masek etc. - red.) pozostaj¹ fundamentem odpowiedzi (na pandemiê - red.) - doda³.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals