Poland

Whisky w pandemicznym dołku

Przemys³ spo¿ywczy

Globalny eksport szkockiej whisky spad³ w 2020 r. o ponad 1,1 mld funtów, do poziomu 3,8 mld funtów. Oznacza to spadek o ok. 23 proc. wzglêdem rekordowego 2019 r. i najni¿szy poziom od 2010 r.

Wartoœæ eksportu jest na najni¿szym poziomie od 2010 r., a eksport spad³ na 127 z 179 œwiatowych rynków szkockiej whisky. W 2020 r. wyeksportowano ³¹cznie 1,14 mld butelek 70 cl szkockiej whisky, co oznacza spadek o 13 proc. wzglêdem poprzedniego roku - wynika z danych opublikowanych przez Scotch Whisky Association (SWA).

Na tak drastyczny spadek eksportu szkockiej whisky wp³yw mia³y przede wszystkim ograniczenia zwi¹zane z pandemi¹ koronawirusa, które bardzo mocno uderzy³y w sprzeda¿ w punktach gastronomicznych i tzw. „travel retail" czyli np. w butikach na lotniskach. Du¿y wp³yw na wielkoœæ eksportu mia³y równie¿ wprowadzone pod koniec 2019 c³a na eksport szkockiej whisky do Stanów Zjednoczonych, które s¹ najwiêkszym rynkiem eksportowym bran¿y pod wzglêdem wartoœci.

Eksport szkockiej whisky do USA w 2019 wyceniono na 1,07 mld funtów i by³ to dla bran¿y pierwszy rynek eksportowy, który przekroczy³ barierê miliarda funtów. W samym 2020 r. eksport szkockiej whisky do USA spad³ o 32 proc., czyli o 340 mln funtów, natomiast od czasu na³o¿enia c³a eksport do tego kraju - o ponad pó³ miliarda funtów.

Sytuacja ró¿ni siê znacznie w zale¿noœci od poszczególnych rynków, czego przyk³adem mo¿e byæ ponad 20-procentowy wzrost wartoœci eksportu szkockiej whisky do Chin w 2020 r., a tak¿e 9. miejsce Polski pod wzglêdem zaimportowanych w 2020 r. butelek 70 cl.

Optymizmem mog¹ napawaæ równie¿ prognozy najwiêkszych firm analizuj¹cych sytuacjê na rynku alkoholowym. Wed³ug International Wine & Spirits Research, powrót do poziomu sprzeda¿y z roku 2019 zajmie bran¿y alkoholowej co najmniej 5 lat, natomiast Spiros Malandrakis z Euromonitor przewiduje, ¿e o¿ywienie handlu nast¹pi nawet wczeœniej, wskazuj¹c raczej koñcówkê 2022 roku lub pocz¹tek 2023, jako termin odbicia bran¿y do poziomów sprzed pandemii.

Na czele rynków eksportowych szkockiej whisky w 2020 wed³ug wartoœci (w mln GBP) znalaz³y siê Stany Zjednoczone: 729 mln funtów (spadek o 31,8 proc. z 1,069 mln w 2019) . Druga by³a Francja - 375 mln DBP (spadek o 13,1 proc. z 432 mln w 2019 r.), a trzeci Singapur - 247 mln (spadek o 17,6 proc. z 300 mln GBP w 2019 r.). Na pi¹tym miejscu znalaz³a siê £otwa. 176 mln GBP oznacza wzrost o 23,6 proc. ze 142 mln w 2019 r. To nadal efekt na³o¿onych na Rosjê sankcji – whisky trafia do tego kraju g³ównie przez £otwê i Estoniê.

Pod wzglêdem liczby butelek 70cl na czele by³a Francja: 176 mln (wzrost o 1,5 proc. z 173 mln w 2019 r.) Drugie miejsce, ze 112 mln butelek, zajê³y Stany Zjednoczone (spadek o 12,3 proc. z 127 mln butelek w 2019 r.), a trzecie Indie (95 mln butelek, spadek o 27,8 proc. z 131 mln butelek w 2019 r.). Polska, z 37 mln butelek (o 2 mln mniej ni¿ £otwa) zajê³a 9. miejsce. Nasz rynek wzrós³ o 14,6 proc. z 33 mln butelek w 2019 r.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance