Poland

Weteran postrzelił czarnoskórą 15-latkę na wiecu dla Trumpa

25-letni weteran wojskowy Michael McKinney postrzeli³ 15-latkê podczas wiecu poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa w stolicy stanu Iowa. Mê¿czyzna odpowie za usi³owanie zabójstwa.

Do zdarzenia 6 grudnia w Des Moines. Zatrzymany Michael McKinney w momencie zatrzymania by³ ciê¿ko uzbrojony i mia³ na sobie kamizelkê kuloodporn¹. Wyjaœni³ policji, ¿e odda³ strza³ dzia³aj¹c w samoobronie. Na profilu 25-latka na Facebooku znaleziono wpisy popieraj¹ce skrajnie prawicowe organizacje i krytykuj¹ce ruch Black Lives Matter.

Policja stanowa nie powi¹za³a zdarzenia z organizowanym tego dnia wiecem poparcia dla Donalda Trumpa. W ocenie funkcjonariuszy ca³e zdarzenie mia³o charakter drogowy.

Z informacji AP wynika, ¿e dosz³o do k³ótni miêdzy sympatykami Trumpa a czterema nieuzbrojonymi czarnoskórymi nastolatkami.

Matka kieruj¹cej pojazdem powiedzia³a, ¿e wyborcy prezydenta spierali siê z nastolatkami o politykê. Pasa¿erki mia³y byæ nara¿one na ataki na tle rasowym. Zdaniem zwolenników Trumpa to nastolatki rozpoczê³y konfrontacjê i grozi³y uczestnikom wydarzenia.

Samochód, którym podró¿owa³y nastolatki, zosta³ otoczony przez t³um. W pewnym momencie kierowca zacz¹³ cofaæ i uderzy³ w stoj¹cego z ty³u pickupa. McKinney powiedzia³, ¿e strzeli³, aby siê obroniæ. Na nagraniu widaæ, ¿e mê¿czyzna wyci¹ga pistolet i oddaje strza³y z odleg³oœci ok. 4,5 m. Jedna z kul trafi³a w nogê 15-latki.

73-letni w³aœciciel pickupa, Bob Brekke Jr. powiedzia³ AP, ¿e cieszy siê, ¿e McKinney strzeli³ w stronê samochodu i przestraszy³ nastolatki. Mê¿czyzna obawia³ siê, ¿e mog¹ byæ uzbrojone.

Michael McKinney odszed³ z Gwardii Narodowej w 2017 roku. W przypadku skazania mo¿e us³yszeæ wyrok 25 lat wiêzienia. Mê¿czyzna przebywa obecnie w areszcie. Mo¿e wyjœæ na wolnoœæ po wp³aceniu 500 tys. dolarów kaucji.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7