Poland

Węgrzy rozważają nałożenie sankcji na Facebooka

Wêgierska minister sprawiedliwoœci Judit Varga poinformowa³a w poniedzia³ek, ¿e rz¹d rozwa¿a mo¿liwoœæ na³o¿enia sankcji na firmy z sektora mediów spo³ecznoœciowych w zwi¹zku z tym, co okreœli³a mianem "systematycznym nadu¿ywaniem" wolnoœci s³owa.

Minister sprawiedliwoœci Judit Varga spotka siê w tym tygodniu z wêgierskim organem ochrony konkurencji, aby przedyskutowaæ mo¿liwe kary za to, co okreœli³a jako nieuczciwe praktyki handlowe. Mo¿liwe jest równie¿ zwo³anie posiedzenia krajowej komisji wolnoœci cyfrowej.

Cz³onkowie wêgierskiego rz¹du zarzucaj¹ w³aœcicielom gigantom mediów spo³ecznoœciowych, w tym Facebookowi, ograniczanie konserwatywnych pogl¹dów na swoich platformach.

Varga w opublikowanym na Facebooku wpisie napisa³a m.in. o "shadowbanach", czyli ograniczaniu widocznoœci zamieszczanych materia³ów bez informowania o tym autorów.

Zdaniem minister, Facebook ograniczenia widocznoœæ opinii chrzeœcijañskich, konserwatywnych, prawicowych. "Mam równie¿ osobiste doœwiadczenie w tym zakresie" - napisa³a.

Varga jest obserwowana na Facebooku przez 120 tysiêcy osób. Ponad milion internautów œledzi profil premiera Viktora Orbana. Szef wêgierskiego rz¹du czêsto korzysta z portalu, by og³aszaæ decyzje rz¹du dotycz¹ce epidemii lub polityki gospodarczej.

Football news:

There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend