Poland

Węgrzy kupili rosyjską szczepionkę przeciw koronawirusowi

Wêgry podpisa³y umowê na zakup rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi. To pierwszy kraj Unii Europejskiej, który zamówi³ Sputnika V.

O zakupie szczepionki poinformowa³ minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Sputnik V ma trafiæ na Wêgry w trzech transportach, a szczegó³y dotycz¹ce wielkoœci dostaw maj¹ byæ przedstawione póŸniej.

Umowa zosta³a podpisana kilka dni po tym, jak wêgierski urz¹d nadzoru farmaceutycznego wyda³ zgodê na stosowanie szczepionek przeciwko koronawirusowi, wyprodukowanych przez brytyjsk¹ firmê AstraZeneca i rosyjski Sputnik V.

- Jestem bardzo szczêœliwy mog¹c og³osiæ, ¿e podpisaliœmy dziœ umowê, na mocy której Wêgry mog¹ zakupiæ du¿¹ iloœæ rosyjskiej szczepionki w trzech dostawach - og³osi³ Szijjarto.

Zdaniem ministra zamówione szczepionki mog¹ pozwoliæ Wêgrom na szybsze zniesienie ograniczeñ wynikaj¹cych z pandemii. 

Naukowcy wyrazili zaniepokojenie szybkoœci¹, z jak¹ Moskwa wprowadzi³a swoj¹ szczepionkê, daj¹c pozwolenie na szczepienie w domu i rozpoczynaj¹c masowe szczepienia, zanim zakoñczono pe³ne badania maj¹ce na celu sprawdzenie jej bezpieczeñstwa i skutecznoœci.

Moskwa poinformowa³a, ¿e Sputnik V jest w 92 proc. skuteczny w ochronie przed COVID-19. Nie opublikowano jeszcze pe³nego zestawu danych z badañ.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7