Poland

Węgrzy jadą do Rosji obserwować produkcję Sputnika V

Dziesiêæ dawek Sputnika V dotar³o do wêgierskich laboratoriów, gdzie szczepionka bêdzie przebadana

AFP

Minister spraw zagranicznych Wêgier Peter Szijjarto poinformowa³, ¿e Rosja pozwoli wêgierskim lekarzom i innym ekspertom na obserwowanie procesu produkcji i testowania rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

- Pracujemy nad jak najszybszym zapewnieniem obywatelom Wêgier bezpiecznej szczepionki - powiedzia³ Szijjarto na wspólnej konferencji prasowej z rosyjskim ministrem zdrowia Michai³em Muraszko, dodaj¹c, ¿e Wêgry chc¹ uzyskaæ szczepionkê w grudniu lub styczniu.

Szef MSZ stwierdzi³, ¿e przysz³otygodniowa wizyta w Rosji mo¿e przyspieszyæ proces decyzyjny w sprawie zezwolenia na zastosowanie szczepionki na Wêgrzech.

- Pozostajemy w bliskim kontakcie z rosyjskim rz¹dem i po zakoñczeniu badañ klinicznych i wydaniu orzeczenia przez wêgierskich ekspertów ds. zdrowia bêdziemy mogli rozmawiaæ o konkretnych zamówieniach - powiedzia³ Szijjarto.

19 listopada na Wêgry dotar³o 10 dawek szczepionki, które s¹ badane w pañstwowych laboratoriach, a wynik tych testów bêdzie mia³ wp³yw na zakup Sputnika.

Plany Wêgier dotycz¹ce przeprowadzenia prób i byæ mo¿e produkowania rosyjskiej szczepionki, bezprecedensowego kroku dla pañstwa cz³onkowskiego UE, pog³êbi³y tarcia Budapesztu z Bruksel¹.

Zgodnie z przepisami UE, zanim szczepionka Sputnik V zostanie wprowadzona do obrotu w kraju cz³onkowskim, musi byæ zatwierdzona przez Europejsk¹ Agencjê Leków.


Masowe szczepienia w Rosji, która jest pi¹tym krajem na œwiecie pod wzglêdem liczby  zarejestrowanych przypadków COVID-19 na œwiecie, jeszcze siê nie rozpoczê³y, poniewa¿ trwaj¹ badania kliniczne III fazy.

Wêgry i Rosja uzgodni³y, ¿e po wizycie wêgierskich lekarzy w przysz³ym tygodniu Rosja mo¿e wys³aæ czêœæ zamówionych szczepionek do Budapesztu ju¿ w grudniu.

Football news:

Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford