Poland

Węgry zaskarżyły Pakiet Mobilności

W pozwie wêgierski rz¹d wskazuje, ¿e kary finansowe i administracyjne s¹ nieproporcjonalne.

Rz¹d Wêgier 26 paŸdziernika zaskar¿y³ w Trybunale Sprawiedliwoœci UE Pakiet Mobilnoœci. Pozew wskazuje, ¿e Pakiet Mobilnoœci jest sprzeczny z podstawowymi swobodami zatrudnienia, przep³ywu towarów i us³ug oraz zawiera œrodki protekcjonistyczne, które ograniczaj¹ funkcjonowanie jednolitego rynku UE i rynków krajowych.

Wzywamy Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej do uniewa¿nienia przepisów, które s¹ ewidentnie dyskryminuj¹ce i sprzeczne z zasadami zapisanymi w Traktatach UE – zaapelowa³ minister sprawiedliwoœci Judit Varga.

Wêgrzy uwa¿aj¹, ¿e wbrew zamierzeniom Pakiet nie chroni firm zachodnich, ale faworyzuje firmy spoza UE, które nie s¹ zobowi¹zane do przestrzegania jakichkolwiek przepisów unijnych. „Rozwój przedsiêbiorstw z krajów trzecich nie tylko powoduje szkody gospodarcze w pañstwach cz³onkowskich, ale mo¿e równie¿ pogorszyæ sytuacjê w zakresie bezpieczeñstwa drogowego obywateli Europy. Zwiêkszenie obci¹¿eñ biurokratycznych i kosztów dla przewoŸników zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym utrudni o¿ywienie gospodarki w nastêpstwie wirusowego kryzysu” napisa³ rz¹d wêgierski w komunikacie.

Wêgrzy domagaj¹ siê stwierdzenia niewa¿noœci piêciu punktów w trzech powi¹zanych dyrektywach i rozporz¹dzeniach. Chodzi o wy³¹czenie kierowców wykonuj¹cych miêdzynarodowe przewozy drogowe rzeczy z zakresu dyrektywy o delegowaniu pracowników i towarzysz¹cych im przewozów kombinowanych z nowych przepisów dotycz¹cych operacji transportu kombinowanego.

Ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ liczbê bezpiecznych miejsc odpoczynku rz¹d wêgierski uwa¿a zakaz spania w kabinie za niepraktyczny.

Dziesiêcioletnie skrócenie terminu wprowadzenia inteligentnych tachografów, wczeœniej wyznaczonego do 2034 r., narusza zasadê pewnoœci prawa i stwarza niekorzystn¹ sytuacjê konkurencyjn¹ dla przedsiêbiorstw z UE.

Inn¹ z zaskar¿onych zasad jest obowi¹zek co osiem tygodni powrotu do bazy pojazdów u¿ywanych w transporcie miêdzynarodowym. Puste ciê¿arówki niepotrzebnie zwiêkszaj¹ emisjê CO2 w transporcie drogowym. Obowi¹zkowy powrót pojazdu skutecznie wyklucza przewoŸników z krajów peryferyjnych z jednolitego rynku. Puste przejazdy nadmiernie zwiêkszaj¹ szkody w europejskiej sieci drogowej i zagro¿enia dla bezpieczeñstwa drogowego.

Komunikat dodaje, ¿e „??procedura wszczêta z inicjatywy wêgierskiej mo¿e trwaæ pó³tora roku, wiêc decyzjê mo¿na podj¹æ jeszcze przed wejœciem w ¿ycie nowych przepisów”.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out