Poland

We Wrocławiu porzucono limuzynę. Pójdzie na złom?

Stra¿nicy miejscy odholowali z jednej z wroc³awskich ulic bia³¹, prawie dziewiêciometrow¹ limuzynê Lincoln Town Car.

Jeœli w ci¹gu pó³ roku, nie znajdzie siê jej w³aœciciel, to samochód przejdzie na w³asnoœæ miasta i to ono zdecyduje, co z nim dalej zrobiæ.

Stra¿ Miejska zajê³a siê nietypowym samochodem, który od d³u¿szego czasu sta³ przy ul. Zimowej we Wroc³awiu. To dziewiêciometrowy lincoln.

Limuzyna wygl¹da na porzucon¹. Nie ma tablic rejestracyjnych, jest brudna, w oponach brak powietrza, a na przedniej szybie le¿¹ liœcie.

O porzuconym aucie mieszkañcy powiadomili stra¿ miejsk¹. Ta odholowa³a pojazd na specjalny parking. Tam przez pó³ roku bêdzie czeka³ na w³aœciciela.

Jeœli siê zg³osi i doprowadzi samochód do stanu u¿ywalnoœci, bêdzie móg³ zabraæ auto. Ale gdy nikt tego nie zrobi przez pó³ roku, wówczas Lincoln Town Car przejdzie na w³asnoœæ gminy Wroc³aw.

Wówczas w³adze miasta bêd¹ mog³y go albo sprzedaæ, albo zez³omowaæ. Decyzja zale¿eæ bêdzie od stanu technicznego porzuconego auta.

Rocznie wroc³awska stra¿ miejska odholowuje ponad 400 pojazdów. Limuzyny zdarzaj¹ siê rzadko.

Football news:

Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf