Poland

Wczasy po pandemii: wypoczynek dla wybranych

Czy w najbli¿szym roku nici z wakacji? Kto i gdzie bêdzie móg³ wypocz¹æ? I co kryzys bran¿y turystycznej oznacza dla przeciêtnego klienta? O tym rozmawiaj¹ Hubert Salik i Micha³ P³ociñski w podcaœcie „Pos³uchaj, Plus Minus”.

„Trudno zast¹piæ podró¿e zagraniczne turystyk¹ krajow¹. Zwiedzanie Wroc³awia nie zast¹pi wymarzonego wyjazdu do Rzymu, Japonii czy na Bali. Problem w tym, ¿e kiedy ju¿ œwiat wróci do normalnoœci, mo¿e siê okazaæ, ¿e czeka na nas znacznie mniej miejsc ni¿ dotychczas” – pisze Artur Bartkiewicz w najnowszym wydaniu magazynu „Plus Minus”. Jak bêd¹ wygl¹da³y wczasy po pandemii? Czy w paszportach znajdzie siê miejsce na biologiczn¹ wizê potwierdzaj¹c¹, ¿e jesteœmy zaszczepieni? I o ile zmniejszy siê wybór popularnych turystycznych destynacji?

Aneta Wawrzyñczak w reporta¿u „Slow turystyka przyspieszy³a” rozmawia z ludŸmi, którzy odwa¿yli siê rzuciæ wszystko i… wyjechaæ w Bieszczady. Albo na przyk³ad do Budy Ruskiej nad Czarn¹ Hañcz¹. I prowadz¹ tam ma³e gospodarstwa agroturystyczne. Jak sobie radz¹ w czasach pandemii? Czy masowy turysta, przyzwyczajony do all inclusive w Egipcie, ju¿ odkry³ uroki polskiej wsi? I jak z tym turyst¹ obchodz¹ siê gospodarze, przyzwyczajeni dot¹d jednak do goœci – jak sami mówi¹ – œwiadomych dok¹d jad¹ i po co?

„Umowa z Schengen przetrwa pandemiê, fale nielegalnej imigracji, ataki populistycznych polityków, bo przynosi zbyt du¿e korzyœci” – mówi Jêdrzejowi Bieleckiemu politolog Gerald Knaus, autor porozumienia miêdzy Niemcami i Turcj¹, które rozwi¹za³o kryzys migracyjny w 2015 r. i za³o¿yciel think tanku European Stability Initiative (ESI). Czy wiêc rzeczywiœcie odpada nam choæ jedno zagro¿enie, czy jednak mamy siê czego obawiaæ i przywrócone kontrole graniczne, np. na granicy austriacko-s³oweñskiej czy austriacko-wêgierskiej, mog¹ pozostaæ z nami na d³u¿ej?

Football news:

Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury