Poland

Ważny wyrok Sądu Najwyższego dla tysięcy urzędników

Urzdnicy

Fotorzepa, Robert Gardziski

Urzdnik zredukowany z administracji skarbowej podczas jej reformy w 2017 r. ma prawo wrci na swoje stanowisko uzna Sd Najwyszy.

Ostatnie orzeczenie, jakie zapado w Izbie Pracy Sdu Najwyszego, to bardzo wana wiadomo dla tysicy urzdnikw, ktrzy mog straci prac przy okazji zbliajcej si redukcji zatrudnienia wadministracji. Okazuje si bowiem, e zdaniem SN nie wystarczy, aby rzd zaproponowa przepisy przewidujce takie zwolnienia, a parlament je uchwali. Do zwolnienia kadego urzdnika potrzebne jest bowiem uzasadnienie, ktre mona weryfikowa przed sdem pracy. A taka weryfikacja moe si skoczy przywrceniem zwolnionego do pracy. To pierwsze rozstrzygnicie SN mwice o przywrceniu do pracy. Do tej pory SN przyznawa ju w podobnych sprawach odszkodowania za bezprawne zwolnienie.

Nie dosta propozycji

W tym przypadku sprawa dotyczya lubelskiego urzdnika celnego zatrudnionego wdziale audytu. W 2017 r., przy okazji reformy administracji skarbowej i wczenia do niej Suby Celnej, nie dosta oferty dalszego zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie. Odwoa si do sdu pracy, kwestionujc tryb rozwizania jego umowy przez wyganicie. Sd rejonowy uzna, e zwolnienia przeprowadzone w myl tych przepisw s zgodne z prawem pracy. Sd okrgowy diametralnie zmieni jednak rozstrzygnicie. Stwierdzi, e do rozwizania umowy doszo wnieprawidowy sposb, i przywrci urzdnika do pracy.

Izba administracji skarbowej zoya skarg kasacyjn wtej sprawie, dowodzc, e rozstanie z pracownikiem nastpio zgodnie z art. 170 przepisw wprowadzajcych ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej, przewidujcym wyganicie stosunkw pracy osb, ktre nie otrzymay propozycji dalszego zatrudnienia w jednostkach KAS.

Musi by uzasadnienie

Rozprawa w Sdzie Najwyszym rozpocza si od do niecodziennego owiadczenia sdziw zasiadajcych w skadzie orzekajcym: Dawida Misika, Piotra Prusinowskiego i Krzysztofa Rczki. Poinformowali o tym, e nie znaj si zLeszkiem Bieleckim powoanym niedawno w skad Izby Pracy. Okazao si, e nowy sdzia SN bra udzia, po stronie pracodawcy, w zwolnieniach przeprowadzonych przed laty w lubelskiej skarbwce. Sdziowie uznali wic, e nie zachodz podstawy do ich wyczenia od orzekania wtej sprawie, i w wyroku z 28wrzenia 2020 r. oddalili apelacj IAS jako bezpodstawn.

Zdaniem SN przy redukcji zatrudnienia podczas reformy KAS nie moga zosta zastosowana formua wyganicia stosunku pracy z urzdnikami, ktrzy nie dostali propozycji dalszego zatrudnienia.

W myl kodeksu pracy zatrudnienie wygasa w razie wystpienia okolicznoci niezalenych od woli stron, np. mierci pracownika czy pracodawcy, a w tym przypadku do rozwizania stosunku pracy doszo wskutek nieprzedstawienia propozycji zatrudnienia. Co wicej, pracownikowi nie przedstawiono uzasadnienia decyzji o rozstaniu z nim, wic nie by w stanie stwierdzi, czy nastpio ono zgodnie zprawem.

Nie wiadomo, jakimi kryteriami kierowa si pracodawca, decydujc o rozstaniu z pracownikiem, co prowadzi do konkluzji, e nastpio to niezgodnie z prawem powiedzia Dawid Misik, sdzia SN.

Rekonstrukcja rzdu

Co najwaniejsze, to orzeczenie SN wpisuje si w plany rzdu dotyczce rekonstrukcji oraz redukcji liczby ministerstw i zwizanych z tym zwolnie, ktre docelowo mog obj ca administracj, czyli setki tysicy urzdnikw.

W myl art. 15zzzzzo i nast. ustawy o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem Covid-19 zwolnienia maj zosta przeprowadzone na podstawie kryteriw podanych do publicznej wiadomoci. Wszystko wskazuje, e decyzja orozstaniu z konkretn osob nie bdzie dodatkowo uzasadniana. W myl art. 15zzzzzs objcie pracownika zmniejszeniem zatrudnienia bdzie stanowio samoistn podstaw do rozwizania znim stosunku pracy w drodze wypowiedzenia. Jeli zwolnienia zostan przeprowadzone niezgodnie zkodeksem pracy, to rzd musi liczy si z tym, e urzdnicy zostan przywrceni do pracy przez sdy.

Sygnatura akt: III PK 164/19

Artur Rycak adwokat Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Jeszcze pod koniec lat 90. Trybuna Konstytucyjny dopuci zwalnianie urzdnikw tylko na mocy ustawy przeksztacajcej jednostki administracji publicznej. Najnowsze orzeczenie Sdu Najwyszego jest odwrceniem tego trendu i moim zdaniem odzwierciedla inne, inspirowane prawem UE podejcie do tej kwestii. Jest to bowiem zgodne zarwno z art. 24 Konstytucji, jak iart. 30 Karty Praw Podstawowych UE, ktry stanowi oszczeglnej ochronie pracownikw przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy. A zatem przy kadym zwolnieniu, take wadministracji publicznej przy okazji reform, czenia czy przeksztacania instytucji pastwowych, pracodawca musi uzasadni wybr konkretnej osoby do zwolnienia, a pracownik, zktrym rozwizano umow, ma prawo odwoa si do sdu, by tam zweryfikowa, czy zwolnienie nastpio prawidowo. Zgodnie z art. 264 kodeksu pracy odwoanie od wypowiedzenia umowy o prac wnosi si do sdu pracy w cigu 21 dni od dnia dorczenia pisma wypowiadajcego umow o prac.

Football news:

🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot