Poland

Wawrzyk zagłosował na siebie. „Normalne, że opozycja krytykuje”

Piotr Wawrzyk

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Piotr Wawrzyk w czwartek jako pose³ zag³osowa³ za swoj¹ kandydatur¹ na Rzecznika Praw Obywatelskich, a przeciw Zuzannie Rudziñskiej-Bluszcz i Robertowi Gwiazdowskiemu. - Normalne jest, ¿e opozycja krytykuje - powiedzia³, pytany o oburzenie opozycyjnych polityków.

W czwartek wieczorem Sejm powo³a³ Piotra Wawrzyka na stanowisko RPO. Za t¹ kandydatur¹ opowiedzia³o siê 231 pos³ów Zjednoczonej Prawicy, Joanna Frydrych z Koalicji Obywatelskiej oraz niezrzeszony, do niedawna pose³ PiS, Lech Ko³akowski. Wœród osób g³osuj¹cych „za” by³ te¿ sam Wawrzyk, który pos³em jest od 2019 roku.

Sekretarz stanu w MSZ g³osowa³ natomiast przeciwko dwójce innych kandydatów - Zuzannie Rudziñskiej-Bluszcz, która o stanowisko RPO ubiega³a siê ju¿ po raz trzeci (204 g³osy za, 247 - przeciw) oraz Robertowi Gwiazdowskiemu (38 g³osów za, 383 - przeciw).

G³osowanie Wawrzyka na siebie nie usz³o uwadze opozycyjnych polityków. „To po prostu niebywa³e” - skomentowa³ na Twitterze Micha³ Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

„Trzeba przyznaæ, ¿e pose³ Wawrzyk g³osuj¹cy przeciwko swoim kontrkandydatom, a póŸniej na siebie, podczas wyboru na funkcjê, której podstawow¹ rol¹ jest wystêpowaæ w obronie obywateli, którzy czuj¹ siê pokrzywdzeni przez Pañstwo, to taki nowy... Nie! To w PiS-ie standard!” - napisa³ z kolei Artur Dziambor z Konfederacji.

„Gratulujê oddania g³osu na samego siebie. Bêdzie pan wyœmienitym Rzecznikiem Praw PiS” - stwierdzi³ z kolei Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. W podobnym tonie komentowali m.in. jego kolega klubowy Marcin Kierwiñski i Tomasz Trela z Lewicy.

O g³osowanie na samego siebie i przeciw innym kandydatom Piotra Wawrzyka zapyta³ portal Interia. Wiceminister spraw zagranicznych nie chcia³ jednak rozmawiaæ na ten temat. - Normalne jest, ¿e opozycja krytykuje. Takie jej prawo - stwierdzi³ jedynie.

- Dziêkujê Sejmowi za zaufanie. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê przekonaæ Senat. Czas zwi¹zany z pandemi¹ jest szczególny, wiêc RPO musi dzia³aæ - doda³ Wawrzyk.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7