Poland

Waszczykowski: Gdybyśmy oddali władzę, doszłoby do chaosu

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

To by³aby bardzo groŸna decyzja. Jestem za tym, aby tê kadencjê dokoñczyæ i nawet walczyæ o to, ¿eby by³a nastêpna - tak o ewentualnych przedterminowych wyborach mówi³ europose³ i by³y szef MSZ z PiS Witold Waszczykowski.

Waszczykowski, goœæ "Wiadomoœci" w Polsat News, komentowa³ m.in. zawirowania w koalicji rz¹dz¹cej.

Oceni³, ¿e Zjednoczona Prawica jest w "niez³ej" kondycji, i co prawda nie ma 100-procentowej pewnoœci, ale "postawi³by wiele", ¿e koalicja przetrwa.

Doda³, ¿e, podobnie jak w ostatnim wywiadzie oceni³ Jaros³aw Kaczyñski, jeœli konflikty w Zjednoczonej Prawicy maj¹ pod³o¿e ambicjonalne, Jest to "przykre i nie do zaakceptowania".

Wspomniany wywiad uzna³ Waszczykowski za wyk³adniê dotycz¹c¹ kluczowych spraw i "to dobrze", ¿e prezes PiS takich wywiadów udziela i "t³umaczy pewn¹ politykê".

Europose³ uwa¿a, ¿e przedterminowe wybory parlamentarne by³yby zdecydowanie niekorzystne dla Polski.

-  To by³aby bardzo groŸna decyzja. Jestem za tym, aby tê kadencjê dokoñczyæ i nawet walczyæ o to, ¿eby by³a nastêpna - uwa¿a.

Jego zdaniem oddanie w³adzy oznacza w Polsce chaos, odwrócenie reform i zatrzymanie polityki socjalnej, a tak¿e "zmiany sojuszy w Europie".

Football news:

Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project