Poland

Warto przekształcić spółkę

Adobe Stock

Nowe obowi¹zki na³o¿one na spó³ki akcyjne oraz nowelizacja kodeksu spó³ek handlowych przyczynia siê do przekszta³ceñ spó³ek ze spó³ki akcyjnej w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

Wprowadzona w tym roku dematerializacja akcji oznacza dla spó³ek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dodatkowe obowi¹zki oraz koszty które obni¿¹ wynik netto poszczególnych spó³ek, tj. wybór podmiotu prowadz¹cego rejestr akcjonariuszy, podpisanie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wezwanie akcjonariuszy do z³o¿enia dokumentów akcji, itd.

UWAGA!

Dematerializacja akcji jest procesem polegaj¹cym na zast¹pieniu formy papierowej na elektroniczny zapis w odpowiednim rejestrze.

Akcje s¹ udzia³owymi papierami wartoœciowymi emitowanymi przez spó³ki akcyjne oraz spó³ki komandytowo-akcyjne. Koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy i zmienione zasady obrotu akcjami powoduje, ¿e spó³ki te zostaj¹ przekszta³cane, m.in. na spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

Dodatkowo 1 marca 2020 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy z 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych w zakresie przede wszystkim przepisów dotycz¹cych przekszta³ceñ spó³ek prawa handlowego któ...

Football news:

Barcelona has confirmed that the presidential election will be held on March 7
The Premier League changed the rule outside the game after a strange goal by City: Rhodri took the ball away, jumping out of the offside, and gave the goal
Emery will buy the third division club Real Union, where his grandfather and father played. He was among the founders of La Liga
Vazquez is likely to leave Real Madrid (As)
Aston Villa bought Sanson from Marseille. It was reported that the midfielder will pay 14-15. 5 million pounds
Solskjaer on Lampard's dismissal: I'm a little surprised. Not so long ago, Chelsea were in first place
Luka Jovic: It's easier to communicate with Hutter than with Zidane. Spanish was not given to me, here I speak English