Poland

Warszawiacy mogą odzyskać pieniądze

Warszawa

Warszawa

AdobeStock

Jeœli NSA utrzyma w mocy uniewa¿nienie sto³ecznej uchwa³y œmieciowej, sk³oni to Warszawê do dobrowolnego wykonania wyroku – ocenia radca prawny Hubert Pochylski z kancelarii Parchimowicz i Kwaœniewski Sp. p.

Kancelaria reprezentowa³a przed warszawskim WSA spó³dzielniê mieszkaniow¹ w sprawie o uniewa¿nienia sto³ecznej uchwa³y œmieciowej. S¹d czêœciowo j¹ uniewa¿ni³. Co przewa¿y³o?

Rozpoznaj¹c skargê spó³dzielni mieszkaniowej RSM Praga, WSA w Warszawie zwróci³ uwagê, ¿e uchwa³a œmieciowa z 12 grudnia 2019 r. przyjê³a dla gospodarstw domowych dwie ró¿ne stawki op³at za œmieci, w zale¿noœci od tego, czy gospodarstwo domowe znajduje siê w domu jednorodzinnym, czy w budynku wielolokalowym. Tymczasem art. 6j ust. 2 ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach pozwala³ Radzie m. st. Warszawy na przyjêcie wy³¹cznie jednej stawki op³at za œmieci od gospodarstwa domowego. Tak przepis ustawy odczyta³ ju¿ Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z 12 sierpnia 2020 r. (II FSK 2113/19), w którym wskazano, ¿e „w przypadku metody od gospodarstwa domowego powinna byæ uchwalona jedna stawka op³aty za gospodarowanie odpadami". U¿yte w ustawie sformu³owanie „jedna stawka" wyklucza mo¿liwoœæ ró¿nicowania stawki, bo to prowadzi do ustalenia dwóch lub wiêcej stawek, co pozostaje w oczywistej sprzecznoœci z treœci¹ tego przepisu. Rada m.st. Warszawy przyjê³a zatem stawki niezgodnie z przywo³anym przepisem, co s³usznie sk³oni³o WSA w Warszawie do stwierdzenia niewa¿noœci przepisów wprowadzaj¹cych stawki. W tym kontekœcie niezrozumia³e s¹ wypowiedzi sto³ecznych urzêdników, którzy mówi¹ o zaskoczeniu wyrokiem i problemie ustrojowym.

Uniewa¿niona uchwa³a obowi¹zuje do 1 kwietnia. Warszawiacy nie musz¹ p³aciæ za œmieci?

Nie, 1 kwietnia wchodz¹ w ¿ycie uchwa³y œmieciowe przyjête przez Radê m.st. Warszawy w paŸdzierniku i listopadzie 2020 r. Uchwa³y te uzale¿niaj¹ wysokoœæ op³at za œmieci od zu¿ycia wody, co dla zdecydowanej wiêkszoœci gospodarstw domowych w Warszawie bêdzie równoznaczne ze znacznym wzrostem op³at za œmieci. Wed³ug szacunków spó³dzielni mieszkaniowej RSM Praga œredni wzrost op³at wyniesie blisko 35 proc., a bior¹c pod uwagê podwy¿kê sprzed roku, wzrosn¹ one piêciokrotnie. Uchwa³y te zosta³y zaskar¿one m.in. przez nasz¹ kancelariê w imieniu spó³dzielni mieszkaniowej RSM Praga, inne spó³dzielnie oraz prawników Instytutu Ordo Iuris. Mamy nadziejê, ¿e WSA w Warszawie dostrze¿e przes³anki stwierdzenia niewa¿noœci tak¿e tych uchwa³.

Jeœli NSA utrzyma w mocy uniewa¿nienie, mieszkañcy mog¹ domagaæ siê zwrotu pieniêdzy?

Utrzymanie w mocy przez NSA wyroku WSA w Warszawie spowoduje specyficzny stan prawny. Uniewa¿nione przepisy bêd¹ traktowane tak, jakby nigdy nie zosta³y uchwalone. Bêdzie to oznaczaæ, ¿e m.st. Warszawa przez wiele miesiêcy pobiera³o od warszawiaków op³aty za œmieci w danej wysokoœci bez podstawy prawnej. Uwa¿am jednak, ¿e zamiast zwracaæ warszawiakom nienale¿ne op³aty za œmieci, miasto bêdzie wola³o je zaliczyæ na poczet przysz³ych op³at za œmieci. W ka¿dym jednak przypadku w bud¿ecie m.st. Warszawy pojawi siê ogromna dziura.

Czy konieczny bêdzie do tego jakiœ wniosek?

Je¿eli Warszawa nie bêdzie chcia³a dobrowolnie zwróciæ nienale¿nych op³at za œmieci, to konieczne bêdzie wystosowanie wezwania do zap³aty. Je¿eli wezwanie nie przyniesie skutku, konieczne bêdzie wyst¹pienie na drogê s¹dow¹. Wydaje siê jednak, ¿e widmo tysiêcy postêpowañ s¹dowych o zwrot nienale¿nych op³at i zwi¹zanych z tym kosztów sk³oni Warszawê do dobrowolnego wykonania prawomocnego ju¿ wtedy wyroku. Warszawiacy bêd¹ mogli domagaæ siê zwrotu nienale¿nych op³at za œmieci za czas, w którym wnosili op³aty na podstawie uchwa³y œmieciowej z 12 grudnia 2019 r., tj. od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Football news:

Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023